Pamela Kribbe: Jeshua – Strážci brány

434
Foto: Pixabay.com

Jeshua ben Joseph prostřednictvím Pamely Kribbe.

Drazí přátelé, dnes jsem zde s radostí a potěšením a zahrnuji svým vřelým uvítáním vás všechny. Naše setkání je důležité. Nejde pouze o výklad, kde budete naslouchat slovům, ale má zdejší přítomnost prolínající se s vaší vytváří energetický prostor, jenž napomáhá ukotvení Světla v Zemi.

Vy jste strážci brány ke Světlu. Vy jste na Zemi těmi, kteří otevřou bránu k většímu množství Světla, ke Světlu Nové éry. Starý svět postupně umírá. Staré struktury moci a vědomí založeného na egu ztratily svou sílu a pozvolna se potápí na dno oceánu. Povstane nová společnost, nový způsob bytí založený na lásce a na hodnotách srdce.

Všichni jste významnou částí této transformace. Někdy si ani dost neuvědomujete, jak úzce jste propojeni s tímto transformačním procesem. Forma vašeho přispění se taktéž liší od toho, co si často pod tím pojmem představujete. Během tohoto přechodu od starého k novému jste to vy sami, vaše vlastní energetické tělo, co se mění. K fyzickému tělu, v němž pobýváte, jste navíc též sbírkou energie, z části znatelnou a z části nepostřehnutelnou. Jste samotným chodícím zdrojem energie. Každý z vás osobně vyzařuje určitou vibraci, energetické pole, které má vliv na okolní prostředí, často si toho ani nejste vědomi. Právě toto vyzařování či energetické pole je určujícím faktorem ve všem, co se okolo vás děje, ve všech věcech, jež přitahujete do svého života. Můžete tomu též říkat “stav bytí“. A zrovna tento stav bytí umožňuje, aby došlo ke změnám Země. Protože, pokud mnoho skupin či jednotlivců změní a zdokonalí své energetické pole, přivábí tím k Zemi jinou energetickou realitu. To je globální přechod, ke kterému dochází nyní a který začíná v jednotlivci.

Samozřejmě je kolem Země mnoho sfér – astrální a duchovní říše – jež jsou ochotné vám pomoci uskutečnit tuto transformaci, toto osvícení. Ale vy jste strážci brány. Vy jste těmi, kdo na Zemi otevře bránu ke Světlu. Pokud se tato brána neotevře, Světlo nemůže být zakotveno na Zemi. Proto je tak důležité v sebe věřit, vědět a vnitřně cítit, že odvádíte přesně tu práci, kvůli které jste na Zemi přišli.

Všichni z vás pracují na vnitřní úrovni, aby dosáhli duchovní transformace ve svém bytí. A právě proto jste sem přišli: vnitřně pracovat na zvýšení své vibrace ve světě, který není vždy ve shodě s vašimi nejčistšími záměry, a někdy jim přímo vzdoruje. Jste pracovníky Světla, jste pionýry Nové éry. Z lásky a harmonie dáte život Nové éře ve svém vlastním srdci. Touto cestou, prostřednictvím oné vnitřní práce přivábíte hmotnou realitu, jež je mnohem krásnější a láskyplnější, než byla po dlouhé věky.

Není tak důležité, co děláte ve svém každodenním životě či jakou profesi máte. Ať jste tesař či terapeut, hospodyňka či profesor, nezáleží na tom. Opravdu záleží pouze na vašem “stavu bytí“, energii, již vysíláte, energii, jíž jste. Oním zdrojem transformace tedy není to, co děláte, ale kdo jste.

Nyní bych vás chtěl požádat, abyste na chvíli procítili energii zde v místnosti, abyste procítili onu kolektivní energii nás všech dohromady. Já tu mohu být pouze vaším prostřednictvím. Teprve když mě přijmete do svých srdcí, může zde na Zemi má energie proudit do vás a skrze vás ven. Kdykoliv mi otevřete svá srdce, vejdu a nechám svítit své Světlo. Ale vy jste těmi, kdož otevře bránu, a já vám za to děkuji. Děláte práci, kvůli níž jste sem přišli. Země se mění. Z popela starých časů povstane nový svět.

Rád bych něco řekl o tom, jak je tato Nová éra vnímána uvnitř. Nechci se až tak věnovat příznakům vnějším, spíše těm vnitřním. Ve vašem emocionálním těle dochází k velké přeměně. Emocionální tělo je velice citlivé vůči strachu, hněvu a agresi, a vůči všem silným citům, které vás snadno vytáhnou z vašeho středu. Všichni pracujete na zjemnění svého emocionálního těla. Činíte tak prostřednictvím metody “internalizace“: přijímáte odpovědnost za emoce, jež cítíte, zkoumáte je a sledujete je zpět k jejich zdroji/zdrojům. V tomto procesu internalizace nehledáte již příčinu/y svých problémů ve vnějším světě, nýbrž uvnitř sebe. Tudíž přijímáte zodpovědnost za svou vlastní energii, a to je velký krok kupředu. Jakmile přijmete zodpovědnost za vše, co ve vás existuje, můžete si začít uvědomovat zablokované emoce a transformovat je. Přesně na tomto pracujete v této době.

V Nové éře se emocionální tělo usadí. Budete žít mnohem intuitivnějším způsobem, než jste zvyklí. Vaše okolí se též přizpůsobí tomuto intuitivnímu způsobu života. Ve vašem srdci bude mír a klid. Cítíte, jak moc po tom toužíte? Cítím a vidím, jak prahnete po stavu vědomí, kdy může energie mezi vámi a ostatními plynout svobodně, kdy můžete otevřeně projevit svou lásku, kdy můžete spoléhat na bezpečnost světa a na lidi okolo sebe. Toužíte po tomto stavu vědomí, v němž víte, že je vše v pořádku a můžete být tím, kým jste.

Je to pocit svobody a bezpečí, po čem toužíte. A já vám znovu opakuji, že tato energie je vám zcela dostupná. Ale vy jste těmi, kdo musí otevřít bránu, abyste mohli přijmout onu Boží energii do své duše. Já a mnoho dalších z druhé strany jsme hned vedle vás, abychom vám pomohli a podpořili vás. Prosím vás, abyste zde a nyní pocítili mou energii, abyste pocítili, že má energie je dostupná pro vás všechny. Vskutku pracujete na novém zrození. Vnímejte ono ticho ve svém srdci, vnímejte onen vnitřní vesmír, jenž vám umožňuje uvolnit staré energie a udělat místo pro ty nové. Svoboda, po níž všichni toužíte, je blízko.

Těsně před příchodem nového vždy přichází obtížné stádium: smrtelný zápas toho starého. Těsně před úsvitem nastane nejtemnější hodina, kdy se vynoří na povrch všechny staré strachy, všechen žal a zlost, jež jste nashromáždili za tento svůj život a mnoho minulých životů, kdy na Zemi panovala temnota. Všechno přichází na povrch, aby to bylo integrováno. Nenechte se oklamat, když k tomu dojde. Je to dobré znamení, znamení pokroku, když všechna tato negativní energie vstoupí do vašeho vědomí. Znamená to, že jste dost silní, abyste onu zkoušku zvládli.

Vy všichni pracujete na dokončení cyklu životů, jimž dominoval vnitřní boj mezi Světlem a temnotou, mezi sebeuvědoměním a iluzemi moci, strachu a ignorance. Jste žádáni, abyste pohlédli do hloubek své duše a abyste znovu objevili Světlo, onen plamen Božského Světla tam uvnitř.

Nyní bych rád zdůraznil tři nástrahy, s nimiž se můžete setkat při uvolňování toho starého. Všechny mají co do činění s emocionálním tělem a též mají hlubokou souvislost se skutečností, že jste pracovníky Světla.

1. Duchovní hněv

První překážkou je hněv. Zde mluvím o tom typu hněvu, jenž je opravdu motivován touhou po harmonii a spravedlnosti. To je to, co byste mohli nazvat duchovním hněvem. Vysvětlím vám, odkud pochází.

Když jste zahájili svůj cyklus životů na Zemi, vy všichni jste měli božské vnuknutí. Toto vnuknutí je silně provázáno s Kristovskou energií. Můj příchod na Zemi, příchod Jeshui /nebo Ježíše/ byl pro vás majákem, zdrojem inspirace. Poznali jste ve mně energii, již všichni máte uvnitř sebe. V minulosti jste všichni učinili rozhodnutí zakotvit tuto energii na Zemi. Ale během cyklu životů, v nichž jste se o to pokoušeli, jste zakusili spoustu odporu. A toto uškodilo emocionálnímu tělu. Emocionální tělo není ničím jiným, než dítětem uvnitř vás. Vaše vnitřní dítě je onou čilou, svobodnou částí vás samých, jež jedná a reaguje spontánně na základě svých emocí. Toto dítě hodně trpělo během životů, v nichž jste se snažili splnit své vnitřní poslání osít Zemi Kristovskou energií.

Část vás je stále inspirována kosmem, a na úrovni svého Vyššího Já nebo duše znáte a cítíte význam všeho, co se vám přihodí. Můžete věci vidět z pohledu Světla a vědomostí. Ale existuje další část vás samých, a tou je vaše pozemská osobnost. Toto je to vnitřní dítě či vaše ego; je to vaše lidství, jakkoliv to můžete nazývat. Na této úrovni vás samých může existovat hodně strachu a nedostatečné pochopení toho, co se vám děje, i když vaše duše ví, že “je všechno v pořádku“ a že to slouží vyššímu účelu.

Během svého života na Zemi jste byli často podněcováni, abyste zasazovali semínka Světla v podobě nových myšlenek nebo přístupů, ale byli jste svým okolím často špatně pochopeni. Byli jste odmítnuti, přehlíženi či dokonce sprovozeni ze světa. Z těchto zážitků toho, že nejste vítáni, vzniklo mnohé emocionální trauma. Dítě ve vás nechápalo, čím si zasloužilo nesouhlas. Vaše duše to chápala, ale vaše pozemské Já, vaše emocionální tělo, se muselo vypořádat s dalekosáhlými traumatickými zkušenostmi, pocházejícími z pronásledování, násilí a nelibosti. Všichni z vás nesou tato traumata v sobě v podobě jizev na své duši.

Všichni jste přišli na Zemi, abyste přinesli Světlo do této reality, a začalo to již v dávné historii, což je dost komplikované. /Celý příběh naleznete v Seriálu pro Pracovníky Světla, v první části./ Jen zmíním, že – když jste se rozhodli zahájit svůj cyklus životů na Zemi – šlo o druh osobní karmy. Byly časy, v nichž jste vy sami byli potopeni v temnotě, žili pro získání moci a nadvlády nad pozemskými dušemi, mimo jiné. Vaším posláním na Zemi bylo napravit ony dřívější životy, přinést lidstvu zpět lásku a spravedlnost.

Zatímco toto vnuknutí, tato světelná pochodeň, plápolala ve vašich srdcích, zároveň ono vaše vnitřní dítě nic nechápalo. Proto došlo k takové věci jako je duchovní hněv. Dětská část uvnitř vás nerozuměla vašemu vlastnímu karmickému přispění temnotě a promítla ono zlo vně sebe. Dětská část uvnitř vás chtěla bojovat za to dobré a správné jen z emocionálních pohnutek. Ona dětská část měla málo shovívavosti pro odpor a pomalost pozemské reality a byla netrpělivá. S počátkem u této dětské části, zrodil se duchovní hněv.

Duchovní hněv znamená, že můžete být nesmírně zasaženi světským zlem, utrpením nevinných, ničením Země, ničením rostlin, stromů a světa zvířat. Toto všechno – politická a společenská nerovnost, zcela zjevně zbytečné umírání tolika dětí, války, násilí – vzbuzují váš hněv. Jde o záležitosti, které vás hluboce zasáhnou a které ve vás mohou roznítit hněv, a cítíte se bezmocní.

Je charakteristické pro pracovníky Světla, že se tímto hněvem nechávají unést a že v tomto ohledu překračují své meze. Ztratí se sami sobě ve své touze změnit a zlepšit svět. Může jít o touhu změnit věci na politické či společenské úrovni, nebo se může objevit touha pomáhat lidem na úrovni osobní, profesionálně či v rámci soukromého života.

Touha pomáhat a měnit věci často obsahuje formu duchovního hněvu, ač to nemusí být znát. Koneckonců se zdá, že jen „chcete to nejlepší“ pro někoho dalšího nebo pro společnost. Ale jednoznačně je ve vás hněv, pokud inklinujete k tomu, abyste někoho nutili – bez ohledu na to, jak nenápadně – změnit své chování či své emoce. Často si nevšimnete, že k tomu ještě není ten správný čas.

Pokaždé, když ucítíte intenzivní rozhořčení či enormní touhu věci měnit, nebo když máte pocity bezmoci a hněvu vůči věcem takovým, jaké jsou, upadli jste do pasti duchovního hněvu. Chcete toho příliš mnoho najednou. Nedbáte reality jako takové, neboť se vás zmocnila emoce, emoce hněvu. Žádám vás, abyste si toto uvědomili a nechali ji odejít, jelikož tento druh inspirace, jenž je nabita hněvem, vás vyvádí z vašeho středu. Nenabídne vám opravdové vnuknutí, mír a klid ve vašem emocionálním těle, jenž by vám pomohl ztělesnit vaše Světlo na Zemi.

Stavu skutečného ztělesnění svého Světla na Zemi dosáhnete prostřednictvím toho, že budete zcela soustředěni ve svém vlastním bytí, v čistém a klidném stavu mysli. V tomto stavu můžete vnímat, že jste ve světě, ale nejste z něj. Být ze světa znamená, že přikládáte nějakou hodnotu všemu, čeho si všímáte svými smysly: násilí, válka, nemoc, ničení. Pokud tyto sledujete pouze svými fyzickými smysly, můžete se snadno rozhněvat. Proto vás prosíme, abyste učinili krok zpátky a vnitřně procítili, o jakou vnitřní dynamiku jde u věcí, které vás činí nešťastnými.

V utrpení je utajený určitý význam. Každá duše, každá živoucí bytost na Zemi tu je, aby se rozvinula, aby se vyjádřila a naučila se více o tom, jaké to je být současně člověkem a duchem. Každá duše sleduje svou vlastní stezku rozvoje. A po vás se chce, abyste toto respektovali, abyste ustoupili zpět a soustředili se výhradně na sebe, na své vlastní Světlo. Ona energie, ona pravda, ona vibrace, jež výsledně vyzařujete, zve lidi či zvířata nebo rostliny, aby přišli do vašeho energetického pole a zakusili léčivou vibraci. To je práce, kvůli které jste přišli. Není třeba, abyste stáli na barikádách. Není třeba, abyste kvůli tomuto bojovali.

Vaší skutečnou duchovní prací není něco dělat, ale BÝT. Pokud je vaše duchovní energie v rovnováze, léčivá energie, již vysíláte ostatním, plyne snadno a nenásilně, bez fyzického či mentálního úsilí. Připadá vám to lehké a plynulé, nevyčerpává vás to. Na vaší cestě se spontánně objevují věci a lidé a obracejí se na vás kvůli léčení.

Pokaždé, když se uzamknete do pobouření a zloby, dokonce i když se to týká nespravedlnosti nebo utrpení, jež je pro vás nesnesitelné sledovat, prosím vás, abyste ustoupili a vešli do svého středu.Vstupte do ticha a přijměte věci takové, jaké jsou. Přijměte, že všechno dokončuje svůj vlastní cyklus a má svůj vlastní vývoj, včetně lidí vám nejdražších. I jim dejte svobodu. Stačí, když tu pro ně budete, nic víc a nic míň.

2. Duchovní deprese

Druhou pastí, kterou bych rád zmínil, je deprese či melancholie. Právě jsem široce vykreslil příběh, v němž jste vy všichni, jako pracovníci Světla, padli za oběť odporu, pronásledování a násilí. Zanechalo to jizvy na vaší duši. Mohlo vás to zranit tak hluboce, že jste ztratili odvahu nechat znovu své Světlo zářit do tohoto světa. Možná se často cítíte skleslí a život ve vašich očích ztrácí smysl. Může se vám zdát, že v tomto světě nejste vítáni, že se do něj váš druh energie nehodí. Cítíte, že jste jiní.

Pocity skleslosti či bezútěšnosti jsou důsledkem nedostatku sebedůvěry. Na jednu stranu možná velmi dobře víte, že v sobě nesete duchovní Světlo, že jste citlivým, soucitným a moudrým člověkem. Ale na druhou stranu je ve vás ublížené dítě, které chce od vnějšího světa uznání a ocenění. Existuje část vás, jež touží po vnější pozornosti a jistotě. Ale zdá se, že se vám tohoto nikdy nedostává v dostatečné míře či že nemůžete nalézt onen druh uznání, po němž skutečně toužíte, jelikož jste odlišní. Často vás vaše okolí doopravdy nevidí takové, jací jste, a proto vás nemůže uznat a podporovat.

Vaše zraněné vnitřní dítě nebude nikdy uzdraveno něčím z vnějšku, nýbrž pouze vámi samotnými, vaší vlastní silou a moudrostí. A právě tím, že se postaráte o svou vlastní bolest a žal a o to, abyste v sebe měli důvěru v dobách, kdy ji nemá nikdo jiný, doopravdy dosáhnete sebedůvěry. Jakmile jednou otevřete tento zdroj síly, budete přitahovat hmotné a společenské životní podmínky, které podpoří vás a vaše nejhlubší usilování.

Každý, kdo trpí duchovní melancholií či depresí, pociťuje silnou touhu překonat pozemskou realitu a vrátit se do říše harmonie a Světla, v němž vládne mír a bezpečí. Všechny vás žádám, modlím se k vašim duším, abyste důvěřovali a znovu pevně setrvávali ve svém vnitřním Světle. Světlo poskytující lásku a bezpečí je vám k dispozici tady a teď. Hoří ve vašem vlastním srdci a prosí vás jedině o to, abyste na něj zase zaměřili svou pozornost. My z druhé strany vám s dychtivostí ulehčujeme vaše břemeno, ale nikdo vám nemůže pomoci, dokud vy neuvěříte ve své vlastní Světlo a sami ho neroznítíte.

Je obzvlášť důležité, abyste se nenechali stahovat dolů pocity malomyslnosti či skleslosti. Je to nebezpečná past, v níž byste svou cestu mohli ztratit docela, jelikož ztratíte kontakt s tím, kým opravdu jste: andělem, stvořením Světla, jenž dlí uvnitř vás. V okamžicích deprese či nostalgie může pomoci se zklidnit a jen dýchat. Buďte si vědomi pohybu dechu vaším tělem a s každým nádechem a výdechem si můžete říci nahlas či potichu: “Já Jsem tím, kým jsem. Jsem dobrý takový, jaký jsem.“

Obklopím vás svým Světlem. Jakmile jste jednou pootevřeli bránu většímu sebevědomí, pocitu sebeúcty, jenž vskutku úplně pochází z vašeho vnitřního Já, rozzáří se uvnitř Světlo: Světlo vašeho vlastního Vyššího Já, Světlo Kristovské energie a Světlo všech jeho pomocníků, průvodců a andělů, kteří vás z říší okolo Země podporují a milují.

Nastal čas transformace. Právě nyní, když je doba obtížná, vás prosím, abyste pokračovali s hlavami hrdě vztyčenými a zaměřili se na horizont Nové éry. Očekává vás realita harmonie a lásky; je vaším dědictvím a mnozí z vás ji ochutnají dokonce ještě v tomto životě. Klíčem je důvěra v sebe a důvěra v to, že vám bude dáno vše, co potřebujete. Nebojte se temnoty, neboť Světlo uvnitř vás je silnější. Vaše Světlo nebude nikdy poraženo. Světelná realita čeká v lásce a trpělivosti, než natáhnete ruku a otevřete onu bránu.

3. Strach z vlastní síly

A nakonec chci zmínit další překážku, která působí ve vašem emocionálním těle hodně pozdvižení. Stále mluvím o energiích, jež vám zabraňují v dosažení vnitřního míru a jasnosti. Může to být hněv, může to být deprese, ale též to může být strach, a to je ta třetí překážka.

Strach je spojen především s nedostatkem důvěry ve svá vlastní vnuknutí, pocity a intuici. Pokud pochybujete o svých vlastních pocitech, děláte si hodně starostí a vyvoláváte celou sérii emocí, které vás odvádějí dále a dále od vašeho středu. Pokud jste plni strachu, vaše intuice je zablokována. Intelekt a emoce získají převahu a následně vytvoří stavy paniky a zmatku. Intelekt a emoce potřebují intuici, srdce, jako základ. Jen tehdy vám mohou užitečným způsobem sloužit.

Pokud srdce vynecháte, intelekt bude pracovat přesčas a emoce nebudou mít ani chvilku klidu. Pak se vás může zmocnit strach a bude se manifestovat ve všech možných situacích. Můžete pochybovat o své schopnosti dělat věci, které normálně schopni dělat jste. Můžete začít zpochybňovat samozřejmosti a dělat ze všeho problém. Je ve vás nervozita, jež vám znemožňuje být sám se sebou v klidu a míru.

Zde je podstatné se uvolnit od všech starostí a vrátit se zpět do svého srdce, do svých pocitů. Co skutečně vnímáte pod všemi těmi neklidnými myšlenkami a zmatenými emocemi? Klidným dýcháním do břicha jste schopni se vrátit ke svým základům. Poté můžete v sobě ucítit úlevu, bod ticha, jenž se nachází daleko za vašimi myšlenkami a emocemi. Tehdy můžete pocítit ony své myšlenky a emoce jako oblak, jenž vás obklopuje, oblak, na nějž můžete svou pozornost zaměřit anebo ne. V tom okamžiku jste obnovili svůj pocit svobody, svou schopnost si vybrat určitou myšlenku či emoci.

Jestli věříte, že vaše myšlenky jsou pravdivé nebo že vaše emoce jsou pravdivé, budete jimi zcela pohlceni a budete stopu těchto myšlenek či emocí neustále následovat. Ale je možné učinit krok zpět a říci: “Stop, nechávám tyto myšlenky a emoce být, tak jak jsou, a vracím se zpět. Ponořím se do sebe hlouběji a ucítím, co se skutečně děje, proč nyní těmto myšlenkám a emocím poskytuji útočiště.“ Jakmile učiníte tento krok nazpět, znovu objevíte svou vlastní sílu. Vaše sebedůvěra bude zase volně proudit. Temné oblaky se rozpustí a navrátí se mír a jasnost. Tento krok je třeba opakovat často, neboť se vám ještě nestala samozřejmou intuitivní přirozenost, ono žití ze srdce. Proto tedy zakoušíte mnoho strachu.

Zbavujete se starých jistot. Již více nespoléháte bezpodmínečně na to, co vám říkali vaši rodiče, co vás učili vaši učitelé nebo na pravidla předepsaná vašimi nadřízenými. Nevěříte již slepě závěrům rozumu či vědy. A taktéž víte, jak nestabilní mohou být vaše emoce a že ani ty nejsou měřítkem pravdy. Protože jste propustili všechny tyto jistoty – a to je důkazem síly – může dojít ke vzedmutí strachů a vy si můžete připadat jako byste byli neseni proudem, sami v bouřlivém oceánu. Nicméně, je to přesně tato situace, jenž vás nutí jít do nitra a pocítit z velké hloubky, od samých vašich jedinečných základů: “Kdo jsem? Jaké je mé místo v tomto světě? Nenechám se vést vnějším světem, ale jen svým vnitřním kompasem.“ A právě skrze tento kompas vstoupíte na Novou Zemi.

Pokaždé, když navážete spojení s tímto vnitřním středem a o krok ustoupíte, naleznete ve své duši obnovenou jasnost. Odtud můžete sledovat své emoce, aniž byste jimi byli pohlceni. Můžete sledovat svůj hněv a posílat mu lásku. Můžete pozorovat svou depresi a podat si pomocnou ruku. Můžete pohlédnout na svůj strach a poslat mu energii osvobození.

Jste svým vlastním Mesiášem.

Neexistuje žádný Mesiáš mimo vás. Jsou tisíce Mesiášů, kteří by k vám rádi dosáhli, ale pouze vy můžete otevřít onu bránu svého srdce a přijmout Světlo. Což je v zásadě to, oč jde při příchodu Nové éry: vy otevíráte svá srdce. Vy jste těmi, kteří skutečně na Zemi žijí, my jen pomáháme. Vy jste těmi, kteří jednají, a za to vám jen můžeme vyjádřit nejhlubší úctu. Jsme vám vždy k dispozici, abychom vás nechali sdílet naši lásku a naše Světlo.

Jste stateční, jste odvážní. Jste bojovníky Nové éry. Žádám vás, abyste věřili v sebe a své poslání. A pokaždé, když se cítíte přemoženi silnými emocemi či temnými myšlenkami, udělejte si chvilku klidu a spojte se se svým vnitřním Já, oním vnitřním místem ticha. Ono je kotvou Nové éry. Ta kotva již byla spuštěna. Ve vašich srdcích již sídlí mír. Nyní potřebujete jen jediné, totiž vracet se k němu, znovu a znovu, abyste sami sebe opětovně ukotvovali v onom ohnisku míru a čistoty.

Neuvízněte v dramatech a bouřích. Emocionální vřava není přítelem pravdy. Ale spoléhejte na onen tichý, mírumilovný a jasný hlas svého srdce, a buďte si vědomi, že nejste sami. My stojíme vedle vás při každém vašem kroku na této cestě. Miluji vás a prosím vás, abyste mezi sebe přijali mé energie lásky. Je mým horoucím přáním vám v tomto historickém okamžiku pomáhat a podpořit vás při vaší, někdy složité, cestě ke Světlu.

Přijměte mou lásku.

© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz
Zdroj: http://www.jeshua.cz/strazci-brany/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz