Očekávaný přesun do páté dimenze

712

Nejsem zastáncem názorů, které hlásají: „Už je to tady, už je to za dveřmi. Připravte se!“ Pátá dimenze není odlišná realita, do které se dostaneme jakýmsi náhlým skokem. Svět, ve kterém žijeme, kde vnímáme hmotu jako pevnou a spojitou strukturu, popisujeme jako tří rozměrnou realitu plus čas, realitu, kterou nazýváme časoprostorem. Smyslové vnímání je určujícím faktorem pro to, jak vnímáme svět kolem sebe. Schopnost našeho vnímání určuje, v jaké dimenzi se nacházíme, přechod ze třetí do páté dimenze je pouze o způsobu vnímání reality. Žádné dimenze nejsou od sebe oddělené, stále se jedná o jeden a týž prostor, kde jedna realita překrývá druhou, pouze z našeho pohledu. Pojmenování různých dimenzí se odvíjí pouze od schopnosti vnímání různých frekvencí. V podstatě existuje pouze jeden vesmír, jedna realita, odlišnosti vytváří naše vědomí. Což není úplně přesné, odlišnosti samozřejmě nevytváří, je to přesně naopak – odlišnosti není schopné vnímat.

Pěti smysly vnímáme jen nepatrnou část kompletního vesmíru, frekvence, na jaké je nastaven náš mozek, nám neumožňují vnímat celek

Přechod do jiné dimenze, například z 3D do 5D, je záležitostí rozšiřování vědomí, aktivací „spících“ částí mozkových kapacit, kdy dochází k odstranění závojů, které nám zabraňují vidět a vnímat celek v širším spektru. Realitu 3D není možné „zničit“, nebo z ní vystoupit, a fyzicky se přesunout jinam. Pokud naše vědomí bude schopno vnímat v rozmezí 5D, ostatní reality, ani ty s nižší frekvencí, nikam nezmizí, stále zůstanou součástí celku. Nejde tedy o přesun našich fyzických těl do jiného, kdoví jak vzdáleného prostoru. Můžete zůstat sedět stále na jednom místě, a nikam se fyzicky nepřesunete, přesto se ocitnete „jinde“ díky zvyšování osobních vibrací. Vnímání světa má zkrátka své vibrační hranice, nikoliv hranice jakkoliv fyzické. Úrovně jiných dimenzí musíme pochopit a uchopit smyslově, energeticky se přizpůsobit jinému vnímání, vibračně se sladit s určitými frekvencemi, které tyto reality vymezují. To, že nevnímáme jiné dimenze, je díky filtraci našeho mozku, který není schopen pobývat v trvalém božském vědomí.

Patrně si neumíme dostatečně představit, jak velký je rozdíl ve vnímání na frekvenci 3D, nebo v naprosto odlišné 5D

Potenciál možností v 5D je tak velký, že nepřipravenost může způsobit pro vědomí jedince velký šok, a tím i neschopnost okamžitě se jiné frekvenční hladině vnímání přizpůsobit. Obtížně se to vysvětluje, ale pokud máte zkušenosti s takzvaným astrálním putováním, kdy je vaše vědomí krátkodobě předsunuto do jiné dimenze, určitě si vzpomenete, jaký to pro vás byl šok v okamžiku, kdy se vám poprvé podařilo odpoutat své vědomí od fyzického těla. Charakter jevů a událostí vnímaných na vyšší hladině frekvencí je v tomto stavu naprosto odlišný, například sled událostí jsme schopni vnímat nelineárně, podobně jako ve snu. Nemluvě o tom, že prostor je tvarován přímo před očima, bez časové prodlevy, v závislosti na kvalitě a posloupnosti jednotlivých myšlenek. Pouze časem, a postupným zdokonalováním, je možné zážitky během odpoutání a přechodu do jemnohmotného světa zdokonalovat.

Portály do páté dimenze můžeme jako jedinec občas otevřít, vstoupit tam, chvilku tam pobýt, vystoupit, portál zavřít a vrátit se zpět do časoprostorové reality. Trvale „žít“ v páté dimenzi, v plném vědomí, jak si mnozí poutníci představují, není (prozatím) dost dobře možné. Jsme jeden celek, jeden organismus, a dokud se do páté dimenze „nepřevibrujeme“ jako jedno tělo, zůstaneme na frekvenci reality, kterou jsme jako celek schopni běžně vnímat. Tato skutečnost nevylučuje, že jiné reality můžeme za určitých okolností vnímat souběžně. Jako jedinec můžeme procvičovat a zdokonalovat své smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť), aktivovat šestý smysl, tím posílíme své vnímání. Můžeme provádět různá duševní a tělesná cvičení, meditovat a zvyšovat své vibrace, to jsou právě ty okamžiky, kdy dočasně otevřeme portál „jinam“, ale vždy se musíme vrátit zpět. To jsou situace, kdy jsme přítomni setkání různých realit, v různých časech, situace platné pro vibrační frekvence na které se občas napojíme. Můžeme zdokonalovat schopnost lucidního snění, astrálního putování, a nejrůznější dimenze zkoumat, ovládat tvůrčí sílu své mysli, a zároveň těla, ale opět se vždy musíme vrátit zpět, a stát nohama pevně na zemi.

Třetí dimenze nevstoupí do dimenze páté, vše je přítomno zároveň, hranice vymezuje naše vnímání. Vnímání jiných dimenzí musí vycházet, mimo jiné, také ze srdce, tím zvyšujeme své vibrace. Jde o transformaci vědomí a mysli. Přechodu do vibrací páté dimenze musí předcházet spirituální a duchovní rozvoj celé společnosti. Duchovní probuzení musí získat svou stabilitu v celku, což nás ale nesmí odradit od procesu osobního duchovního rozvoje. Částečné odpoutání od současného světa docílíme, pokud vědomě snížíme polarizování na zlo a dobro, a ukotvíme své vnímání, myšlení a konání na frekvenci LÁSKY. A pokud tuto definici přestaneme považovat za pouhou frázi. Duchovní probuzení celku probíhá, ale je nestabilní, jako jedno tělo nemáme zatím soudržnost, pevnou vzájemnou oporu, abychom udrželi náš svět na této tvořivé frekvenci, která se sice přibližuje božskému vědomí, ale ještě ani zdaleka jej nemůže dosáhnout. V platnosti zůstává, že přítomnost vytváří podmínky pro budoucnost. Pokud se nad tím zamyslíme, tak kvantový skok – náhlá transformace vědomí, bez postupného – plynulého přechodu, by uvedla svět ve skutečný chaos.

Nikoliv v tom smyslu, že by se svět stal „chaosem“, náhlé otevření portálu do 5D by většina bytostí prostě bez přípravy neustála

Představte si, z pohledu nepřipraveného poutníka, že jste zcela inteligentním živočichem, konkrétně rybou žijící v hlubinách oceánu, vaše bytí je závislé a projevuje se v energetickém propojení na druhové vědomí. Znáte pouze oceán, a to ještě ke všemu jen jeho nepatrnou část. Nemáte nejmenší ponětí o existenci souše, přírody a světa rozprostírajícího se mimo vědomí oceánu. Najednou se dostanete na souš, kde pro vás a vaše druhové vědomí platí naprosto rozličná pravidla, zažijete šok, a jen obtížně se přizpůsobíte, pokud vůbec. Teď si podobnou situaci představte z pozice připraveného poutníka, příběh je ve své podstatě stejný, také jste inteligentní bytostí, avšak vaše duchovní vnímání je rozšířené. Nejste rybou žijící pouze v hlubinách oceánu. Jste delfínem, který je pánem doma – ve vědomí oceánu, ale občas navštěvuje jiný svět mimo oceán, dokonce se přímo setkává s bytostmi jiného druhu – s lidmi. A dokonce s nimi dokáže komunikovat. Pro našeho pokusného delfína – připraveného poutníka – by tedy přechod z jedné frekvence vnímání, z jedné reality do druhé, nebyl až takový problém.

Transformace vědomí je o změně vibrací, kterým se musí naše vědomí, a potažmo i fyzická těla postupně přizpůsobit. Duchovní probuzení máme přijmout jako skutečnost, která se děje, ale bez připoutání, fantazírování a smutnění nad tím, že se vše odehrává pomaleji, než by si mnozí přáli. S tím úzce souvisí, že úpěnlivé snažení nám nepomůže PŘEDBĚHNOUT změny, které probíhají na úrovni změny vibrací planety Země. Postačí, pokud si tyto změny budeme uvědomovat a přizpůsobovat se, jako jedinci tento globální proces neurychlíme, ale můžeme jej podpořit a to je podstatné. Země zvyšuje své vibrace a naše těla, mysl a smysly se přizpůsobují. Probuzení znamená být v souladu se změnami, které probíhají na galaktické úrovni, uvědomovat si tento proces. Podívejte se upřímně na své ego, a na svou duši, a odpovězte si poctivě na otázku, zda jste schopni BÝT v jednotě se všemi bytostmi. Tak poznáte, do jaké míry je otevřené vaše SRDCE. Veškeré pozemské bytí je jakési divadelní představení, božské jádro v nás je zároveň scénáristou, dramaturgem i hercem. Aby mohlo divadlo fungovat, musí se všichni zúčastnění zapojit do nového scénáře jako jedno tělo. Některé části starého scénáře, již nefunkční paradigmata, je zapotřebí přepsat, upravit v souladu s oživujícím se vědomím planety Země, a herce naučit postavit se ke svým rolím s plnou odpovědností. Podmínkou je naučit se sebeovládání, stát se vědomým, dávat a brát stejnou měrou.

Pokud se na probíhající galaktické změny díváte střízlivě, a ani kolem roku 2012 jste neuvěřili v nejrůznější zmatečné informace, jejichž dopad některé jedince stále ovlivňuje, potom vnímáte transformaci vědomí jako přirozenou součást vývoje, kterou jako lidstvo procházíme. Patrně v tom případě netrpíte ani duchovní kocovinou, či jinou spirituální krizí. Vše se děje cyklicky, jak na úrovni osobní, společenské, tak i planetární a galaktické. Proces, kterým procházíme, zažily před námi, v různých podobách, mnohé další méně či více vyspělé civilizace, než je ta naše. Dějiny planety Země, které jsou prezentovány v učebnicích dějepisu, jsou jistě mnohem pestřejší, než je běžně známo, a než si vůbec dokážeme představit. Ačkoliv představit si už dokážeme mnohé, pokud sledujeme poslední archeologické, a potažmo i geologické výzkumy, případně výzkumy nově se objevujících pyramid po celém světě, a mnohá další fakta, která nesouzní s obecně přijímanou historií lidského rodu.

Nezapomínejme tedy žít své „obyčejné“ životy. A jak jinak než na úrovni pozitivního vnímání světa a v LÁSCE

Ať už usilujete o cokoliv, vždy si ujasněte, co je vaší hlavní motivací, z jakého vnitřního přesvědčení, nebo z jaké vnitřní nespokojenosti vycházejí vaše sny, záměry a touhy. Zaměřte svou jedinečnou vůli do nitra, odstraňte vnitřní nespokojenost, a ponechte si pouze čistou touhu, ale bez připoutání, ničím nepodmíněnou. Přestanete tak vytvářet nejrůznější paradoxní situace. Pozornost věnujte zoufalým touhám, touhy se nesmí stát posedlostí, včetně jakékoliv touhy ve spojení s duchovním rozvojem. Posedlosti nám ubírají příliš mnoho energie, touha se změní na dychtivost, dychtivost v naléhavost, a naléhavost ve strach. Pokud po něčem ZOUFALE toužíme, a tlačíme na pilu, vytváříme tak posedlost, a pozitivní výsledek od sebe odpuzujeme. Posedlost vytváří vnitřní neklid, duševní strádání, především v podobě sebelítosti. S tím souvisí paradox destruktivních myšlenek, které zaměříme na zoufalé bezvolní otázky typu: „Pane bože, co dělám špatně?!“ „Andělé, proč mi nepomáháte, já se přece tak snažím!“ V těchto otázkách je skrytá nejistota, případně zoufalství, podle toho také zareaguje magnetická přitažlivost. Zoufalá nebo nejistá přijde i odpověď. Zaměřte se na to, co děláte dobře a rádi, a tuto energii posilujte. Ale své touhy NEZADRŽUJTE v sobě. Vyjádřete je, a okamžitě je pusťte, povzneste se nad ně. Nevzdávejte se jich, jen jim dejte dostatek volnosti tím, že si přestanete myslet, že budou vaše touhy nedosažitelné, pokud o ně nebudete úpěnlivě usilovat. Nebo že bez splnění vaší touhy, nemůžete být nikdy šťastní. Naučte se přemáhat netrpělivost, zdokonalujte svou vnímavost a obrazotvornost, i to je výrazem vůle vyspělého ducha, ovšem za použití rozumu a intuice zároveň.

ZDROJ : https://www.psychologiechaosu.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk