Placebo – klíč k mystériu Universa

163
Foto: Dollarphotoclub.com

Lidská bytost je od svého zrodu zahalena neproniknutelnou rouškou tajemství. Není se proto čemu divit, že potenciál člověka je v některých případech ohromující, zejména kvůli jeho skrytým – nadpřirozeným schopnostem, které se vymykají veškerým představám o lidském druhu. Abychom vůbec porozuměli mystériu vlastní existence, musíme nejprve dospět k osvobozujícímu poznání, z něhož vede cesta do neznáma, kde na nás stále čeká kýžená odpověď, co jsme to my lidé vlastně zač.

A tak hledejme pravdu o pravdě, přičemž nenechme se zmást zdánlivou složitostí tajuplného života, jehož kořeny sahají až k vesmírnému chrámu nekonečné věčnosti. Jestliže se hlouběji zamyslíme nad pravdou, brzy pochopíme, že něco takového jako je univerzální pravda, nemůže v reálu existovat, protože každý člověk je ve své podstatě nositelem vlastní pravdy, z čehož lze vyvodit, že každé lidské stvoření má na tomto světě svůj nepopíratelný úděl i účel, bez ohledu na to, co si o tom či onom člověku většinová společnost bude myslet. Asi nebude náhoda, že na světě neexistují dva jedinci s identickými otisky prstů, dokonce ani jednovaječná dvojčata je nemají stejné! Tohle totiž koresponduje s tím, že jsme všichni výjimečné bytosti, i když je nás tu už přes sedm miliard lidí. Z tohoto všeho lze vydedukovat účel našeho skutečného bytí, jehož záměr je nepochybně selekce. Ve vesmíru máme nespočet různých sluncí a všelijakých kosmických objektů, které se navzájem od sebe liší, asi tak jako obyvatelé na této planetě.

Otisk každého živého i neživého předmětu je tudíž nesmazatelný. Takže až přijde Soudný den, to nejkvalitnější v tomto vesmíru bude před jistou zkázou – KONCEM UNIVERSA – zachováno! Z této selekce (výběru) bude poté stvořen nový kosmický věk. Že to zní jako sci-fi? Neděláme snad my to samé (?), když šlechtíme hospodářská zvířata, křížíme rostliny a vybíráme nejlepší semena, abychom získali to nejkvalitnější ze života. Placebo efekt v tomto plánu sice nezastává žádnou významnou roli, zato je však důkazem toho, že nějaký takový plán na vytvoření čehosi nového může existovat.

Jak lze definovat pravdu?

Aristoteles tvrdil, že: „Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem, co není, že to není.“ S tímto citátem lze jen souhlasit, nicméně to neplatí ve všech oblastech běžného života, protože dodnes nemůžeme s určitostí říct, co bylo dříve – vejce nebo slepice?

Pokud zastáváte názor, že první byla slepice (Pozn. britští vědci dospěli k závěru, že to byla slepice), budete mít nejspíš pravdu. Faktem ale zůstává, že nikdo nemůže s naprostou jistotou tvrdit, že slepice byla před vejcem, když jsme u tohoto významného evolučního vývoje nebyli přítomni!

Jak je vidět z uvedených příkladů, pravda není vskutku černobílá, neboť má mnoho různých podob a tváří! Co z toho plyne? Z každé úvahy i kdyby vzešla sebehorší hypotéza, rodí se vždy neocenitelné poučení, na jehož konci lze odhalit kus pravdy. Samozřejmě bychom v tomto kontextu neměli zapomenout ani na Zlatou střední cestu, neboť ta je v životě lidském, tím nejspolehlivějším vodítkem.

Jako na potápějící se lodi

Tak bych mohl pokračovat do nekonečna, alespoň do té doby, než si uvědomíme, že touha po pravdě byla do našeho DNA záměrně vložena. Snad kvůli tomu, abychom pátrali o původu či příčině veškerého života, jehož projevy jsou výsledkem čehosi tajemného, co nelze dostatečně ve vztahu k člověku vysvětlit. Může snad někdo logicky objasnit smysl naší existence (?), a to bez použití nějaké sci-fi vize. Nerovni se rodíme, rovni umíráme – není tato moudrá citace pravdou zjevné skutečnosti, že jsme všichni na stejné lodi, která pluje z jednoho přístavu do druhého. Bohužel, na tuhle pravdu pořád zapomínáme, jinak bychom si začali jeden druhého více vážit. Možná to pro někoho bude znít šíleně, ale celé lidstvo se doopravdy nachází na korábu jménem – ZEMĚ!

Naše planeta je z určitého úhlu pohledu jakousi kosmickou lodí, která pluje nekonečným oceánem v tomto nepochopitelném hvězdném prostoru, tedy vesmíru. Ačkoliv netušíme kam máme namířeno, prokazatelně víme, že se naše Země točí, což je důkaz o plovoucím tělese, jehož jsme i my součástí. Takže až doplujeme na „ono“ vyvolené místo, teprve tehdy pochopíme smysl a účel našeho života. Aby se tak mohlo stát, je zapotřebí neustále plout kupředu, v opačném případě bychom mohli skončit jako na potápějícím se Titaniku! Náš život vzhledem k jeho projevům je velice záhadný, to však neznamená, že je bezcenný, pokud si to dokážeme uvědomit.

Cosi tajemného v nás dřímá…

Poslední pomazání, neboli udělovaná svátost umírajícím, se začala hojně praktikovat ve středověkých klášterech. Církevní kněží poskytovali všem nemocným útěchu, která spočívala především v duchovní oblasti než ve zdravotní pomoci.

Poslední pomazání mělo každého člověka posílit na dlouhou cestu do věčnosti. Zasvěcený kněz na nemocného člověka vložil ruce a modlil se za něj. Pak následovalo samotné pomazání, které se provádělo olivovým olejem. Nemocný se maže tímto olejem za doprovodu zpívajícího žalmu, kterýžto začínal slovy: „Placebo Domino in regione vivorum – Bohu se zalíbím v krajině živých.“

Co se ale stalo pak, to už je dobře známá historie. Kněží praktikující tento rituál po čase zjistili, že těžce nemocní (umírající) lidé po tomto obřadu, se ve stavu umírání zázračně zotavují. Z této tělesné úlevy – nečekaného uzdravení, se zrodilo – PLACEBO! Předpokládám, že jste už tohle slovo také někde slyšeli a nevíte, co to přesně znamená.

V dnešní medicíně se stalo placebo velmi diskutovaným tématem, které vyvolává značný rozruch, neboť tento fenomén skýtá lidstvu nepředstavitelné odhalení, jehož význam může obrátit svět vzhůru nohama! I když můžeme nabýt pocitu, že máme o tomto nevšedním úkazu poměrně dost vědomostí – opak je pravdou. Ve skutečnosti se toho o placebu mnoho neví, a pokud ano, dozvídáme se o něm jen útržkovité informace. Není těžké se dovtípit, čím to je, že ze strany farmaceutického průmyslu existuje značný odpor v odhalování a výzkumu placeba. Je tomu tak, za vším stojí zkáza lidstva – peníze!

I obyčejný cukr dokáže léčit, pokud vypadá jako aspirin!

Neúčinná látka, pokud bude mít tvar a vzhled pilulky, dokáže léčit naprosto stejně, jako nejúčinější léčiva, která pocházejí z nesmírně nákladných laboratorních výzkumů. Například – když člověk uvěří tomu, že dostává účinný lék, bude jeho organismus reagovat na obyčejnou mouku obdobně, jako na léky proti vysokému krevnímu tlaku. To je základní charakteristika placebo efektu! Skoro bychom mohli říct, pakliže placebo funguje na těchto neracionálních principech, nebylo by nutné v případě jakéhokoliv onemocnění užívat syntetických léčiv, jestliže by nám ošetřující lékař předepsal tabletky s moukou či solí, o kterých by jsme se domnívali, že to jsou třeba silná antibiotika.

Představte si, kolik miliard korun by naše veřejné zdravotnictví ušetřilo, kdyby se teoreticky mohly předepisovat takováto (ne)léčiva ve formě placeba! Není pochyb o tom, že by na tomto klamu vydělal jak stát, tak i pacient, protože presovaný cukr do tvaru tablet, nevykazuje vedlejších účinků jako moderní farmaka, o ceně ani nemluvě. Z konspiračního úhlu pohledu, nelze vyloučit, že v lékárnách prodávané preparáty (léčiva), již nějakou dobu na placebo efektu fungují, samozřejmě vše probíhá pod přísným dohledem utajovaného výzkumu. Jestliže tomu tak je, pak není pochyb o tom, že se v tomto ohledu dostáváme do říše snů, ve kterých není vůbec jisté, co je iluze, a co je skutečnost.

V tomto kontextu by mohlo placebo přinést této civilizaci nepředstavitelnou proměnu – evoluční vzestup, který by stávajícímu systému přinesl jistou smrt. Odhalení tohoto druhu skrytosti, vyvolává v jistých kruzích značné obavy. Tohle je očividná příčina toho, proč je význam placeba záměrně podceňován, mnohdy i neodůvodněně zpochybněn, neboť kromě jiného ohrožuje miliardový byznys ve zdravotní sféře.

Četné výzkumy již potvrdily, že u pacientů, kteří byli léčeni placebem, došlo u nich k celkovému zlepšení o 30%, a u některých chronických chorob psychosomatického původu dokonce až o 60%. Tyto výsledky jsou doopravdy fascinující, uvědomíme-li si těžko pochopitelnou pravdu o tom, že léčivou substancí placeba je pouhá víra. V tomto směru je těžké domyslet, co všechno může naše nevědomá mysl dokázat, když nápisem přeměněný cukr se transformuje na skutečný aspirin, který ulevuje od bolesti. Nejsou z této perspektivy veškeré chemické sloučeniny jen jakousi iluzí nevědomého Já?

Překvapující experiment

Nyní se podívejme na mysterium placeba z jiného úhlu pohledu, abychom si dokázali plně uvědomit, že máme co do činění s neobyčejnou záhadou, která zpochybňuje všechny doposud uznávané zákonitosti, o něž se dnešní civilizace nesporně opírá. Na jedné americké univerzitě se konal pozoruhodný pokus, který zkoumal účinky placebo efektu na nic netušících lidech. Účastníkům tohoto experimentu se na ruku aplikoval modrý gel, o němž bylo řečeno, že snižuje práh bolestivosti v případě popálení. Tento gel byl však do modra obarvenou vazelínou.

Dobrovolníkům tohoto experimentu se postupně pokládaly na jejich ruce rozehřáté keramické destičky, aby se mohl vyhodnotit účinek úplně obyčejné vazelíny, která prakticky neposkytovala žádnou ochranu proti popálení. Pokus jednoznačně potvrdil, že došlo k placebo efektu, když testovaní lidé si byli jisti tím, že ošetřená pokožka modrým gelem, byla vůči všem tepelným podnětům méně citlivá, než tomu bylo u jiných zkoušených přípravků. Odpůrci placeba sice mohou namítat, že tohoto působení je dosaženo pouze za předpokladu, pokud je mysl člověka oklamaná.

To ovšem není tak jednoznačné, protože se již vyskytly případy, kdy preparát na bázi placeba i po vyzrazení této skutečnosti, vykazoval u testovaných osob stále stejné léčivé účinky, i když bylo těmto příjemcům naprosto jasné, že jim byla podstrčena v tabletě neúčinná látka s obsahem cukru nebo soli. Nedokazují snad tyto výzkumy s placebem, že je člověk ve smyslu své existence diametrálně odlišnou bytostí, než se navenek prezentuje?!
Lze tuhle záhadu objasnit?

Badatelé z celého světa se snaží tajemství placeba již delší dobu objasnit, anebo pochopit, to se ale z nějakého důvodu nedaří. Sice vzniklo mnoho různých teorií o tomto fenoménu, uspokojivou odpověď však odnikud nedostáváme. Soudobá věda vysvětluje placebo jenom sugescí! Ale co to je sugesce? Z latinského suggero, čili podsouvání nebo našeptávání, vznikl onen výraz, kterým se vysvětluje zrovna to, co podle mého názoru nerezonuje s reálnou skutečností, že vše kolem nás vykazuje jen rysy jakési neviditelné iluze.

Jenomže si nikdo v té či oné oblasti vědeckého výzkumu dostatečně neuvědomuje, že placebo je jakýmsi oznámením o existenci „JINORODÉHO“světa a času, který je s touto naší realitou nehmotně propojen. Na placebo lze proto nahlížet jako na klíč, kterým můžeme otevřít všechny schránky veškerého vědění, jež jsou uzamčené vně každé lidské bytosti.

Kdo pochopí smysl a účel placeba, naskýtá se mu tak jedinečná možnost vstupu do jiné reality, v níž panují úplně jiné fyzikální zákony, než jsou v této naší skutečnosti. Možná začínáte chápat, že placebo v tomto případě poskytuje odpověď na nevysvětlitelné okolnosti, které tento jev od jeho objevení dodnes doprovázejí. Jakmile obdržíte tabletku s moukou, o které budete přesvědčeni, že se jedná o medikament proti migréně, nejspíš nevědomí poskytne postižené hlavě úlevu od urputné bolesti; to jest moderní vědou všeobecně akceptovaná pravda, o níž bezpečně víme, že přesně takhle funguje.

Co se ale stane (?), když vás někdo přesvědčí o tom: jakmile spolknete tuto modrou pilulku, že se jednoduše vypaříte z povrchu zemského, díky čemuž se ocitnete kdesi na druhém konci vesmíru! V tomto zamyšlení, nelze nic vyloučit dopředu, proto nemohu jakkoli zamítnout také tu možnost, že tímto způsobem indikované placebo, může zapříčinit u kohokoliv z nás takovéto fantastické vycestování, jinými slovy řečeno – zmizení. Na počátku tohoto článku jsem psal cosi o selekci, která je součástí velkolepého plánu, na jehož konci se zrodí s nadsázkou nový kosmický věk, který už nebude strukturálně postaven na fundamentech nynějšího klamu – čili vesmírného hologramu.

Aby jste byli pořád v obraze, musím vás ještě seznámit s tím, že vědci snažící se detekovat takzvané gravitační vlny ve vesmíru, učinili neskutečný objev, který se týká toho, že se tento kosmos chová jako hologram. Nyní se pokusím celé výše uvedené povídání stručně ukončit, tak aby bylo každému naprosto jasné, co jsem měl v této úvaze o placebu vlastně na mysli…

Domnívám se, že všeobklopující vesmír je hologramem vyprojektovanou iluzí, která až dosáhne požadovaných kritérií, bude z této simulace stvořena neiluzorní realita, ve které už bude cukr – cukrem, nikoliv klamem vlastního ducha. Placebo je v tomto směru jakýmsi ukazatelem toho, že nic není tak, jak je. Zároveň nám poskytuje klíč k moudrosti a veškerému poznání, ale i záchraně před blížícím se kosmickým kataklyzmatem, jehož následky možná už teď začínáme pociťovat, přičemž v budoucnu to bude ještě horší!

(Pozn. Mléčná dráha-naše domovská galaxie se má střetnout s galaxií Andromeda. K této události sice má dojít cca až za čtyři miliardy let, ale gravitační působení nepředstavitelných energetických sil na galaxii Mléčné dráhy, už teď v této fázi nemůžeme vyloučit. Andromeda je od Mléčné dráhy vzdálena 2,5 miliardy světelných let, nicméně klimatické změny doprovázené opakujícími se zemětřeseními, zvýšenou vulkanickou činností apod., mohou předznamenávat blížící se pohromu)

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/PLACEBO-KLIC-K-MYSTERIU-UNIVERSA.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk