Julius Hůlek: Něco zkušeností za půlrok covidových omezení z pohledu tarotu

294
Foto: Pixabay.com

Vážení a milí tarotoví přátelé, dříve než si dovolm vám předestřít něco ze své dílny, rád bych vyslovil naději, že po čtyřměsíční pauze (v dosavadní šestileté historii TK 015 naprosto nebývalé) se doufejme konečně otevře možnost, jak se opět setkat na bázi našich tarotových třetích pondělků v měsíci, snad dokonce i v naší milé Deli Maltez. V tuto chvíli je předčasné cokoli konkretizovat, nicméně vyslovme alespoň datum, kdy by tak tomu mohlo být – pondělí, 17. května 2021, 18:00 hod. To eventuálně potvrdí až pozvánky, které budou včas rozeslány.

PhDr. Julius Hůlek, v. r.

Něco zkušeností za půlrok covidových omezení

Moc a moc jsem se zamýšlel, co bych vám poté, kdy jsem vám v lednu psal naposledy, aktuálně sdělil. Právě na jaře by to mělo být něco alespoň nadějeplného, když už ne vyloženě radostného. Ale pořád mě jaksi srážela ta covidová všudypřítomnost. Pokynů, co máme a nemáme dělat jakož i prognóz, které jdou jedna za i přes druhou, a taky proti sobě, je tolik, že docházíme k paradoxnímu závěru, že vlastně nemá žádnou cenu, ba dokonce je kontraproduktivní a psychicky škodlivé, abychom se ptali a chtěli vědět, jak to všechno dopadne. Ten paradoxní závěr (a věřím, že v tom nejsem sám) u mne nakonec vyústil v poznatek, že nejlepšími rádci jsme si nakonec my sami, když uvážlivě, s nejlepším vědomím a svědomím, hodnotíme a filtrujeme vše, co nás atakuje zvenčí a podle toho usměrňujeme a posouváme své kroky dál. Pokud možno v souladu vědomé mysli a intuice, aniž bychom se nechali znejistit médii a politiky. Ukázalo se, že i k dnes těžko přehledné názorové a koncepční polyfonii všeobjímající medicíny je třeba přistupovat s obezřetností.

Právě během předjaří a začátku jara jsem si znovu a možná ještě naléhavěji než kdykoliv předtím uvědomil a potvrdil, že dobrým kamarádem a pomocníkem v takových situacích může být právě Tarot. Nezapomínejme ovšem, že Tarot je především hra a neváhejme říci, že vznešená hra, na úrovni fantazie a práce s podvědomím srovnatelná s hrou v šachy. Neváhejme a buďme hraví, a to i s Tarotem! Listujme kartami, vybírejme a prohlížejme si je, různě si je poskládejme, nechme je na sebe působit, povídejme si s nimi, tu a tam si o nich něco přečtěme atd. (Jako metodická pomůcka či inspirace mohou posloužit obě textové přílohy níže.) Aniž bychom podceňovali divinační funkci Tarotu (anebo možná právě v konsensu s ní) rádi bychom vytknuli před závorku: jenom ne, prosím, žádné závislácky úporné věštění za každou cenu! Pojďme se proto podívat na Tarot z poněkud méně obvyklé stránky.

Velikonoční, anebo prostě jen Jarní poselství

Já osobně mám Velikonoce rád a poselství či podnětů, kterých se mi o Velikonocích nebo kolem nich dostává, důvodně věřím. Byl jsem dotázán, jak s pomocí tarotu dospět k možné radě nebo inspiraci vedoucí k dalším krokům v rekonvalescenci po prodělání těžké nemoci, popřípadě k přijatelné metodě, po výtce psychoterapeutické, v pokračujícím uzdravování. Dospěl jsem k poznatku, že individuální tarotový vhled, jejž jsem na tento podnět realizoval (viz příloha JARO), může mít širší a obecnější psychoterapeutickou platnost, mj. zejména v aktuální, už přes rok trvající pandemii. Proto jsem se rozhodl, že se s vámi o svůj poznatek podělím, konkrétní tarotový model vám předvedu a vysvětlím. Podotýkám, že karty byly takzvaně náhodně taženy (to i u dvou daších případů), nikoliv záměrně voleny.

V konkrétní sestavě karet zleva doprava jdou jednotlivé karty za sebou takto: Čtyřka Pentaklů + Ďábel (XV) + Osmička Pohárů (dominanta) + Šestka Holí + Velekněžka (II). Uprostřed se nachází dominanta (Osmička Pohárů), od ní se výklad vyvíjí. Obě karty nalevo od ní reprezentují rovinu předpokladů, tedy v podstatě minulost, napravo rovinu důsledků, tj. budoucnost.

Důležité je především si uvědomit, co se stalo, čím jsme a dosud byli poznamenání. Je to především naše spoutání nemocí, potížemi atd. Také naše ulpění a závislost na tomto stavu. Frapantnější symbol, než jaký poskytuje karta Ďábel, snad ani nemůže být. Ta závislost včetně strachů a obav ovšem může ulpívat na nepříliš podstatných věcech, anebo přímo na mylných a klamných představách a může mít velice tuhý život. S Ďáblem je v tomto smyslu úzce svázaná Čtyřka Pentaklů. Ta znázorňuje, jak se celkovou svou fyzickou zdravotní kondicí (Pentakly) nemůžeme hnout z místa, stagnujeme. Což nevidíne, jak sedící figura si urputně drží „to své“? Přitom jde o hodnoty jako sebeklam, popřípadě stanoviska nepříliš významná (ona karta bývá někdy přiléhavě charakterizována úslovím „malé ryby, také ryby“). Naštěstí dochází či může dojít k obratu, což jasně signalizuje dominanta, Osmička Pohárů – figura v červeném rouchu znemenajícím odhodlání opouští svou dosavadní pozici či lépe stav a vydává se na cestu směrem k budoucnosti. To pro ni nemusí být a také není vůbec lehké, ne nadarmo tato karta bývá charakterizována jako „Odchod s těžkým srdcem“. Každopádně to znamená, že něčeho, na čem jsme lpěli, co nás omezovalo, se zbavujeme a opouštíme. Všimněme si, že postava na Osmičce Pohárů nechává za sebou – doslova – Ďábla jako symbol útlaku, nesvobody a potažmo i nemoci. Na něj je třeba si „posvítit“ především – a k tomu shodou okolostí také při fotografování bezděčně došlo.

Vize toho, co bude následovat, je velice slibná. Šestka Holí bývá chápána jako „Vítězství“ a právě tak tato karta někdy nazývána. Hole jsou symbolem odhodlání, odvahy a nové síly. Naše dosavadní pošramocené emoce a vůbec emocionalita (Poháry na předchozí kartě) by měly směřovat ke zlepšení. Šestka je číslem emocí, které bychom měli mít pod kontrolou. Celkové naše směřování slibně povzbudí Velekněžka, velmi příznivá karta znázorňující především intuici, vnitřní moudrost a jistotu.

To ale ještě není vše. Získání tolik potřebné, univerzálně léčivé „nové síly“ potvrzuje dvojice takzvaně kvintesenčních, tj. nikoliv tažených, ale vypočítaných karet a těmi se staly Síla a – opět – Velekněžka. Došlo k tomu následujícím způsobem. Sčítají se číselné hodnoty tří prostředních, na vyobrazení poněkud níže položených karet (15+8+6=29=2+9=11). Číslo jedenáct v tarotovém Velkém Arkánu patří právě kartě Síla a jedenáctka zase numerologicky vede ke dvojce (11=1+1=2), která v tarotovém Velkém Arkánu zastupuje Velekněžku. Velekněžka je tedy v tomto výkladu nejen takzvaně potvrzena, ale takto dokonce násobí svoji léčivou energii.

Jaro. Foto: Julius Hůlek

Metodické poučení

Ještě zbývá dodat, jak takto uchopený tarotový model prakticky využít. Optimálním způsobem je naprosto volně pojatá relaxační meditace. Cílem je navodit určitý stav mysli za účelem jejího žádoucího ovlivňování v rámci a také ve prospěch uzdravovacího procesu. Vyobrazení dané tarotové sestavy pečlivě prohlížíme. Studujeme její vizuální obsah a v souladu s nastíněným tarotovým významem si na ní všímáme všeho, nač nás naše momentální pozornost či získaná (naučená) znalost upozorní. Myšlenkově si počínáme tak, jako bychom si celkový obraz chtěli co nejvíce či nejlépe zapamatovat. Vnímáme jej ve stavu pohodlí, uvolnění a klidu. Vyloučíme myšlenkové „křeče“ usilovného (vynucovaného) přáni. Klidně a uvolněně dýcháme. Můžeme přidat vhodnou afirmaci či mantru, hudbu, osvětlení, nejlépe s použitím svíček ad. Takto opakovaně prožívaný vizuáně znázorněný příběh je dobré praktikovat denně, zvlášť vhodná doba je nedlouho před spaním či po probuzení, alespoň týden, dva týdny, možné je i několikeré opakování během jednoho dne, popřípadě vyvolání v paměti během cesty v dopravě, při čekání atp.

Netřeba dodávat, že zvolené příklady jsou nepatrným zlomkem v množině dalších možných tarotových modelů obdobného charakteru a zaměření. Neváhejte a sami si je vymýšlejte, vytvářejte a kombinujte! (Možný návod nebo inspiraci by vám mohly usnadnit již zmíněné textové přílohy níže, zejména T_RELAXACE.) Mohou vzniknout jako rozmanité a různě početné kombinace tarotových karet, může to být i jedna jediná karta, na základě konkrétní potřeby, konkrétního podnětu a zadání. Kromě tarotových karet anebo s nimi mohou být dodatečně využity jakékoli obrazce, zvlášťě vhodné jsou například mandaly. Rozhodující je, abychom cítili, nechali působit a vstřebali jejich psychoenergetickou potenci prostřednictvím léčebné či jinak působící relaxační meditace, a to nejen v terapeutické, ale i univerzálně motivačí praxi. Netřeba zdůrazňovat, že optimální váhu má to, k čemu – tedy k jakému objektu vizualizace včetně tarotového modelu – se dopracujeme sami, popřípadě se s něčím takovým či podobným převzatým niterně ztotožníme.

Poselství dubnového „Růžového úplňku“ ve Štíru

V pondělí 29/4 pozdě večer, když už jsem se chystal ulehnout, jsem se díky korespondenční tarotové inspiraci, kterou jsem obdržel chvíli předtím, rozhodl, že si na to příští den, v úterý ráno, přivstanu (astronomický úplněk byl v 5:31 h.), abych provedl příslušný tarotový rituál. Musím konstatovat, že „štíroviny“, jimiž je dubnový „růžový úplněk“ obdarován, jsou mi blízké. Ostatně Měsíc, který mi letos tak jako tak nedává pokoje (třeba zrovna na květen mi podle vánočních osudových nocí je přisouzena tajemná a pro někoho možná až děsivá kombinace Měsíc + Deset Mečů), mě i tentokrát „nezklamal“. Ale nepředbíhejme. Nemohl jsem se rozhodnout, zda pracovat s „Alchymickým tarotem Theofana Abby“ nebo s „Lasenic Hajského tarotem“. Před spaním mi kyvadlo šalamounsky „poradilo“, že obojí je stejně vhodné, ať se rozhodnu sám. Ale ráno, když jsem kyvadlový dotaz zopakoval, mi byl zřetelně doporučen Abba. S mícháním karet ad. jsem končil v těch 5:31. Sestavil jsem svoji obligátní „tarotovou mapu“ a v jejím rámci mi model Okolnosti naznačil následující poselství „růžového úplňku“ v pořadí karet zleva do prava (viz příloha ÚPLNĚK): Kolo + Síla + Měsíc (dominanta) + Ďábel + Milenci. Stručně řečeno: energie Měsíce je tu silně, až dramaticky dynamizována, budou se „dít věci“, příští měsíc uvidíme, osudově kumulované záležitosti (Kolo) se dají do pohybu, dojde k nekompromisnímu řešení, ale ne destruktivní cestou (Síla), něco se může definitivně uzavřít, skončit (srov. onu Desítku Mečů nahoře) a celková situace by se mohla zklidnit a harmonizovat, avšak stále je třeba pamatovat na dobré rozvažování v pravý čas (Milenci). Ještě že jsem člověk spíše zdrženlivý, řečeno „lidově“ nechlastám a nerajzuju za ženskejma, to by to dopadlo! A tak si v souladu s kvintesenčně vypočítanou Spravedlností (numerologicky vyplývá z prostředních tří karet, Sílu počítám jako 11) raději „spravedlivě či správně“ vyberu potenci kreativity (i to platí pro Ďábla). Poselství „štírového“ úplňku, kterého se mi dostalo, je opravdu stylové.

Úplněk. Foto: Julius Hůlek

Tarotová etuda

Zkusil jsem si malou tarotovou etudu. Motivací mi tentokrát byla touha k posílení energetické stránky motivace a vůbec optimistického očekávání věcí příštích. Zeptal jsem se duchovního rádce nebo chcete-li pána Tarotu, protentokrát můžeme zvolit třeba zrovna Velekněze, důvod se nabízí sám velice snadno, neboť karta a především číslo pět, k němuž ve Velkých Arkánech patří, je symbolem změn. Použil jsem pro to opět svůj oblíbený model Okolnosti a postupně ze zamíchaného balíčku volil pět karet tak, že nejdřive jsem v balíčku vyhledal dominantu, jíž je právě už zmíněný Velekněz. Spolu s ním vytáhl dvojici karet, jež dominantě (uprostřed) v balíčku bezprostředně (jsou na ni takzvaně nalepeny) předcházejí (rovina předpokladů nalevo) spolu s těmi jež následují (rovina důsledků napravo). Takže schéma vypadá následovně: Trojka Pohárů + Trojka Holí + Velekněz (dominanta) + Osmička Holí + Eso Holí. (Pro úplnost dodávám, že krajní karty bývají trochu povysunuty směrem nahoru, fungují totiž jako přiložené, má to své důvody vizuální, obrazec není tak fádní – viz příloha ETUDA). Nejdříve si všimněme krásné, přímo „alychymicky“ protikladné a přitom korespondující dvojice zmíněných Trojek Pohárů a Holí (vskutku krásný paradox!). V rovině předpokladů je tak přítomen dynamicky a zároveň zklidňující, ale především slibný trend, v rovině důsledků potvrzený energeticky příznivě nastavenou energetickou posilou v podobě dynamické dvojice Osmičky a Esa Holí. Dispozice k úspěšné motivaci a započetí aktivity, na níž máme zájem, mohou být vizualizací celého obrazu nastartovány a dále rozvíjeny, ty starší, přerušené, nedokončené atp. inovovány. Mohou se začít dít zajímavé věci, jak ze součtu prostředních tří karet (3+5+8=16) může naznačovat kvintesenční třaskavá Věž (XVI), numerologicky transformovaná (1+6=7) slibně se rozjíždějícím Vozem (VII). Pro toho, kdo je nakloněn meditaci s tarotovými kartami, se tu nabízí stimulačně pěkná vizualizace k posílení odhodlání, načerpání energie a odvahy ke změnám.

Etuda. Foto: Julius Hůlek

Zlepšení na osobní úrovni

Jde o experiment, jehož pomocí je možno se pokusit některou z osobních vlastností nebo nastalých problémů z(vy)lepšit nebo vyřešit. Z balíčku rubem nahoru vybereme tři karty a položíme vedle sebe zleva doprava. Teprve až jsou všechny, obrátíme je lícem nahoru.

První – výchozí – karta každopádně poukazuje na (osobní) rys, jev, vlastnost, jemuž je třeba přinejmenším věnovat pozornost a pokud možno jej zlepšit. Ale rozlišujme. Tuto kartu vybíráme buď (a) „nablint“, tj. předem nevíme nebo si nejsme jisti, co máme nebo bychom měli zlepšit, tedy že se takhle teprve ukáže, o co se jedná. Čili se do problému takzvaně strefujeme a pak můžeme být více či méně překvapeni. Každopádně se teprve dozvím, co mám, mohu nebo musím zlepšit. Anebo (b) určitou vlastnost či problém už máme konkrétně předem na mysli (tedy známe to, co nás trápí apod. a chceme to vyřešit) a výchozí karta nám k tomu předem uvědomělému problému nabízí upřesnění či „nastaví zrcadlo“.

Druhá karta naznačuje proces, čili způsob, jakým bychom toho mohli dosáhnout, respektive strategii vedoucí ke kýženému zlepšení. Jinými slovy – co mám, mohu nebo bych měl či musím pro dosažení zlepšení udělat.

Třetí karta ukazuje na cíl ve smyslu výsledku, respektive přínosu, který vyplyne z toho zlepšení či vylepšení, prostě – co mi to přinese, kam se posunu atd. Jednoduše – mohu se dozvědět něco o výsledném efektu mého snažení.

Zde je psychologicky důležitá zpětná vazba o třech apektech – do jaké míry jsem se vytaženou kartou (1) strefil do toho, co je, bylo by atd. dobré zlepšit – do jaké míry (2) se podařilo určit cestu, způsob či metodu zlepšení – jak mě uspokojuje, láká, překvapuje nebo naopak zklamává atd. (3) možný perspektivní výsledek zlepšení.

Je dobré si danou sestavu karet vyfotit, skenovat, vytisknout a vizualizačně se jí po určitou dobu (jeden, dva týdny) zabývat, a pak zkontrolovat, nakolik jsme se vytčenému cíli přiblížili. Při vizualizaci lze využít metodu quasimeditačního relaxačního tarotového rituálu, ten teprve bude nabídnut.

Relaxační tarotový rituál

Rituál tu považujme za specifický druh činnosti, která je vykonávaná rovněž specifickým způsobem. Spočívá v práci s jednou kartou, popřípadě i více kartami (doporučuje se ne velké množství, nejlépe dvě, tři). Cílem je navodit určitý (požadovaný) stav mysli, za účelem dostat se posléze na vyšší úroveň takového stavu a především pozitivně ovlivňovat svou mysl, a tím i třeba konkrétní činnost.

Kartu si vybíráme podle kritéria osobního vztahu k ní v souvislosti s tématem našeho záměru, rozumí se, že půjde spíše o kartu či karty relativně příznivé.

Kartu alespoň jednu minutu pečlivě prohlížíme, studujeme. Z hlediska jejího vizuálního obsahu, též podle specificky tarotového významu, si na ní všímáme všeho, nač nás naše momentální pozornost či získaná (naučená) znalost upozorní. Myšlenkově si počínáme tak, jako bychom si ji chtěli co nejvíce či nejlépe zapamatovat.

Kartu i po uplynutí této krátké, alespoň jednominutové chvíle, dále studujeme, samozřejmě ve stavu pohodlí, uvolnění a klidu. Přitom se psychicky „posuneme“ dál – můžeme za pomoci karty asociačně vyvolat vzpomínky či představy na předešlé příjemné události, prostředí atd. stejně jako na to, čeho bychom rádi dosáhli, avšak bez myšlenkové „křeče“ usilovného (vynucovaného) přáni. Takto si počínáme přinejmenším jednu minutu. Rušivé myšlenky, o něž nikdy nebývá nouze, „v duchu“ odbudeme slovy „budu se tebou zabývat jindy“. Poté – za stavu rovněž klidného a uvolněného dýchání – při nádechu myslíme na slovo „bezpečí“ a při výdechu na slovo „klid“. Takto si počínáme dalších alespoň pět minut. Při tom samozřejmě udržujeme v činnosti všechny dosavadní dílčí úkony – pozorování karty, vzpomínky, představy, dýchání a mentální vyslovování slov bezpečí a klid. Později můžeme přidat vhodnou afirmaci či mantru.

Vhodná doba k této činnosti je ráno brzy po probuzení nebo – a to zejména – večer před spaním. Činíme tak alespoň jeden až dva týdny. Praktikovat je v tentýž den možné obojí. Během dne pak je dobré si několikrát udělat dvouminutovou pauzu a v paměti i představě vyvolat obrázek karty, při níž jsme relaxovali, stejně tak se při tom pokusit o relativní klid a uvolnění, klidně dýchat se slovy „bezpečí a klid!, popřípadě připojit krátkou frázi jako afirmaci či mantru.

Chcete-li například něco vykonat, něčeho dosáhnout, tak při soustředěném dýchání uplatněte představu slov „jsem“ (nádech) a „tvůrčí“ (výdech), ať už nahlas, anebo jen v představě, spolu s použitím karty Mág. Popřípadě jiné karty ve významu signifikátora, tj. karty, s níž se ztotožňuji. Nepřestáváme při tom pozorovat kartu a snažit se udržet pocit klidu a uvolnění.

Autor: PhDr. Julius Hůlek, kartář a numerolog
Napsáno 30/4/2021 pro portál Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk