Zázračný hořčík zahanbuje farmaceutické léky proti úzkosti, stresu i depresi

320
Foto: Pixabay.com

Deprese je jedním z nejčastěji diagnostikovaných stavů současné doby. Jen ve Spojených státech amerických jde každoročně o více než 3 miliony případů, a celosvětově postihuje zhruba 350 milionů lidí.

Konvenční medicína považuje antidepresiva za nejdůležitější léčbu. Patří k nim i nově schválený injekčně podávaný poporodní lék, kde léčba stojí 340 00 dolarů a celkové tržby mají do roku 2023 dosáhnout úrovně až 16 miliard dolarů.

Vážná rizika chemických farmaceutických léků

Navzdory svému rozšířenému užívání mají celou řadu závažných vedlejších účinků, včetně sebevražedných představ a uskutečňování samotného sebevražedného aktu – poslední dvě věci byste doufali vidět u stavu, který má již sebevražednost jako komorbiditu.

Už jen z tohoto důvodu jsou více než kdykoliv předtím zapotřebí přírodní, bezpečné a účinné alternativy.

Zatímco výzkum přírodních alternativ na úzkostné stavy a depresi každý den roste, je vzácné najít na toto téma kvalitní lidský klinický výzkum zveřejněný v uznávaných časopisech.

Proto se zdá být slibná studie, zveřejněná v časopise PLOS One,pod názvem „Role hořčíkového doplňku při léčbě deprese: Náhodný klinický pokus“.

Hořčík je nejen bezpečný, levný a snadno dostupný, ale podle této nedávné studie je také účinný při léčbě mírných až středně těžkých symptomů stresu a deprese.

Zatímco předchozí studie se zaměřovaly na spojitost mezi hořčíkem a depresí, toto je první placebem kontrolovaná klinická studie pro posouzení toho, zda užívání volně prodejního chloridu hořečnatého (248 mg hořčíku denně po dobu 6 týdnů) zlepšuje symptomy deprese.

(Poznámka: Kromě chloridu hořečnatého další dobře vstřebatelné formy hořčíku jsou citráty, sladový výtažek, glycináty, sulfáty a orotáty. Oxidy hořčíku se vstřebávají hůře).

Co zjistila studie

Plán studie byl následující:

Otevřený, blokovaný, náhodný, křížový pokus byl prováděn na ambulantních klinikách primární péče na 126 dospělých lidí (průměrný věk 52 let; 38 % mužů) s diagnózou a zároveň zažívajících mírné až střední symptomy, s dosaženým skóre 5-19 podle Dotazníku pacientova zdraví (PHQ- 9).

Intervencí bylo 6 týdnů aktivní léčby (248 mg elementárního hořčíku denně), porovnávaných se 6 týdny kontroly (bez léčby). Posuzování symptomů deprese bylo prováděno telefonicky každé dva týdny.

Prvotním výstupem byl čistý rozdíl ve změně příznaků deprese oproti počátečnímu stavu ke konci každého léčebného období.

K druhotným výstupům patřily změny v symptomech úzkosti, jakož i dodržování režimu užívání doplňku stravy, objevení se vedlejších účinků a záměr používat hořčíkové doplňky stravy v budoucnosti.

V období od června 2015 do května 2016 poskytlo své údaje 112 účastníků.

Výsledky studie byly následující:

Užívání chloridu hořečnatého po dobu 6 týdnů vedlo ke klinicky významnému čistému zlepšení skóre v PHQ-9 o – 6,0 bodů (CI -7,9, -4,2; P <0,001). Průměrné dodržování počítané podle tabletek bylo 83 %.

Doplňky stravy byly dobře snášeny a 61 % účastníků uvedlo, že hořčík by užívalo i v budoucnu. Podobné účinky byly pozorovány bez ohledu na věk, pohlaví, počáteční závažnost deprese, počáteční hladinu hořčíku či užívání léků proti depresi.

Účinky byly pozorovány již do dvou týdnů. Hořčík je u dospělých účinný na mírnou až střední depresi. Účinkuje rychle a je dobře tolerován, bez nutnosti důkladného monitorování na toxicitu.

Za perspektivní konvenční léky proti depresi se považují takové, které v rámci skóre podle PHQ-9 vytvářejí přiměřenou nebo úplnou léčebnou odezvu poklesu o 5 a více bodů oproti základní úrovni.

U tohoto stupně účinnosti se doporučuje toto: „Neměňte léčbu; provádějte periodické kontroly.“ Skóre hořčíku – 6,0 proto v rámci konvenčních očekávání na úplnou odezvu představuje velký úspěch, který se někdy označuje jako „remise“ onemocnění.

V protikladu s tím konvenční léky proti depresi vedou téměř u poloviny pacientů k přerušení léčby, obvykle kvůli jejich silným, a někdy oslabujícím, vedlejším účinkům.

Shrňme si tedy hlavní výsledky studie:

– Došlo ke klinicky významnému zlepšení skóre deprese i úzkosti.
– 61 % pacientů uvedlo, že hořčík by užívalo i v budoucnu.
– Podobné účinky se objevovaly bez ohledu na věk, pohlaví, závažnost deprese, počáteční hladiny hořčíku či užívání léků proti stresu a depresi.
– Účinky byly pozorovatelné do dvou týdnů.

Autoři studie dospěli k závěru:

„Hořčík je u dospělých lidí účinný na mírnou až střední depresi. Účinkuje rychle a je dobře tolerován, bez nutnosti důkladného monitorování na toxicitu.“

Nejen proti depresi: Mnohé další zdravotní přínosy hořčíku

Hořčík je hlavním hráčem při vytváření vaší tělesné energie, protože se nachází ve 300 enzymech lidského těla, včetně biologicky aktivní formy ATP, známé jako MG-ATP. V lidských bílkovinách bylo vlastně identifikováno více než 3751 míst, která vážou hořčík, což naznačuje, že jeho ústřední výživová důležitost je velmi podceňována.

Výzkum za uplynulých 40 let týkající se hořčíku se hromadil ustáleným tempem přibližně 2000 nových studií ročně.

Náš projekt databáze dosud zaznamenal přes 100 zdravotních přínosů hořčíku. Kvůli stručnosti se zaměříme na jeho sedm klíčových terapeutických použití:

1. Fibromyalgie: u těch, kterým byla diagnostikována fibromyalgie, je nedostatek hořčíku nejen běžný, ale také bylo klinicky demonstrováno, že relativně nízké dávky hořčíku (50 mg) v kombinaci s kyselinou jablečnou ve formě jablečnanu hořečnatého, zmírňují u těch, kterým byly podány, bolest a citlivost.

2. Atriální fibrilace: dnes již existuje celá řada studií prokazujících, že hořčíkový doplněk stravy snižuje atriální fibrilaci, ať už sám o sobě, nebo v kombinaci s konvenčními léčebnými prostředky.

3. Cukrovka 2. typu: u diabetiků s cukrovkou 2. typu je nedostatek hořčíku běžný, podle studie z roku 2007 se objevuje ve 13,5 až 47,7 % případů.

Výzkum také prokázal, že diabetici s cukrovkou 2. typu s periferní neuropatií a ischemickou chorobou srdeční měli nižší nitrobuněčné hladiny hořčíku.

Bylo prokázáno, že orálně podávaný hořčíkový doplněk stravy snižuje u pacientů s cukrovkou 2. typu hladinu glukózy v plazmě a zvyšuje HDL (dobrý) cholesterol.

Také bylo prokázáno, že u subjektů s diabetem 2. typu zlepšuje citlivost inzulinu a kontrolu nad metabolismem.

4. Premenstruační syndrom: nedostatek hořčíku byl pozorován u žen postižených premenstruačním syndromem.

Není proto žádným překvapením, že podle výzkumu zmírňuje předmenstruační symptomy zadržování tekutiny a také do velké míry omezuje související příznaky u přibližně 34 % žen ve věku 18-45 let, kterým bylo podáváno 250 mg tablet po dobu 3 měsíců.

Zjistilo se, že hořčík v kombinaci s vitaminem B6 zlepšuje předmenstruační symptomy spojené s úzkostí.

5. Kardiovaskulární onemocnění a úmrtnost: nízké sérové koncentrace hořčíku předpovídají úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a všechny jiné příčiny.

Existuje celá řada způsobů, jak může hořčík propůjčovat své ochranné vlastnosti. Může se chovat jako blokátor kalciového kanálu, má hypotenzivní účinek (snižuje krevní tlak), je antispasmodický (čili může chránit před spasmem koronární artérie) a antitrombotický.

Velmi bohaté na mitochondrie („elektrárny“ buňky) jsou také buňky srdečního svalu – až 100krát více na buňku než v kosterním svalu, což vyžaduje patřičné množství hořčíku na tvorbu ATP prostřednictvím cyklu kyseliny citronové.

6. Migrenózní poruchy: u pacientů trpících záchvaty migrény byly v krvi zjištěny výrazně nižší hladiny hořčíku.

Nedávný článek v časopise Journal of Neural Transmission, pod názvem „Proč by se měli všichni pacienti s migrénou léčit pomocí hořčíku“, poukázal na to, že běžné krevní testy nepřesně vyjadřují skutečné zásoby hořčíku v těle, neboť v měřitelném, extracelulárním prostoru najdeme jen 2 % hořčíku, „67 % hořčíku se nachází v kostech a 31 % hořčíku je uvnitř buněk“.

Autoři tvrdí, že jelikož „běžné krevní testy nesvědčí o stavu hořčíku, u všech, kteří trpí migrénou, je zaručenou empirickou léčbou alespoň orálně podávaný hořčík“.

Vlastně se zjistilo, že orálně užívaný doplněk hořčíku snižuje počet dní s bolestí hlavy u dětí zažívajících časté migrenózní bolesti, a v kombinaci s L-karnitinem je účinný při snižování frekvence migrén i u dospělých.

7. Stárnutí: zatímco přirozené stárnutí je zdravý proces, bylo pozorováno, že zrychlené stárnutí je znakem nedostatku hořčíku evidentního zejména v kontextu dlouhých kosmických letů, kde se nízké hladiny hořčíku dávají do souvislosti s více než 10krát rychlejším stárnutím kardiovaskulárního systému než na Zemi.

Ukázalo se, že hořčíkové doplňky stravy zařazují zpětný chod změn neuroendokrinního systému souvisejících s věkem a změn spánkového EEG.

Jeden z možných mechanismů nedostatku hořčíku, které souvisejí se stárnutím, je ten, že hořčík je potřebný pro stabilizaci DNA a podporuje její reprodukci. Také se účastní hojení konců chromozomů po jejich dělení během mitózy.

Je dosti překvapující zamyslet se nad výše zmíněnými vedlejšími přínosy užívání hořčíku nebo jeho doplňků v kontextu se známými vedlejšími účinky farmaceutických přístupů k řešení symptomů onemocnění.

S užíváním konvenčních léků se spojuje v průměru 75 vedlejších účinků, včetně těch smrtelných (i když vzácných).

Při zvážení tohoto množství přínosů hořčíku a jeho extrémně nízké toxicity, tato v podstatě minerální léčba (a složka potravy) vystavuje hanbě farmaceutické přístupy ke stresu, úzkosti a depresi.

Nejlepší zdroje hořčíku ve stravě

Nejlepším zdrojem hořčíku je jídlo a jeden ze způsobů, jak identifikovat potraviny, které obsahují hořčík, je řídit se podle jejich barvy – jsou to potraviny, které jsou zelené, tedy jsou bohaté na chlorofyl.

Chlorofyl, který rostlinám umožňuje zachycovat sluneční energii a měnit ji na metabolickou, má ve svém středu atom hořčíku. Bez hořčíku by vlastně rostliny nemohly využívat energii slunečního světla.

Hořčík je však ve své základní formě bezbarvý a obsahuje ho i mnoho rostlin, které nejsou zelené.

Vtip je v tom, že když se nachází v komplexní formě s potravinovými kofaktory, je absorbován a využit účinněji než ve své základní formě, extrahované, dejme tomu, z vápence ve formě oxidu hořečnatého.

Obzvlášť vysoké množství hořčíku obsahují následující potraviny. Uvedené podíly jsou na 100 gramů.

– rýžové otruby, syrové (781 mg)
– mořské řasy, agar, sušené (770 mg)
– pažitka, zmrazená nebo sušená (640 mg)
– koření, list koriandru, sušený (694 mg)
– dýňová semínka, sušená (535 mg)
– kakao, suchý prášek, bez přidaného cukru (499 mg)
– koření, bazalka, sušená (422 mg)
– lněná semínka (392 mg)
– koření, semínka kmínu (366 mg)
– para ořechy (376 mg)
– petržel, zmrazený nebo sušený (372 mg)
– sezamová semínka (346 mg)
– mandlové máslo (303 mg)
– kešu ořechy, pražené (273 mg)
– syrovátka, sladká, sušená (176 mg)
– banány, dehydrované (108 mg)
– proso, nabobtnalé (106 mg)
– šalotka, zmrazená nebo sušená (104 mg)
– pórek, zmrazený nebo sušený (156 mg)
– losos, surový (95 mg)
– cibule, dehydrované plátky (92 mg)
– kapusta, sekaná, syrová (88 mg)

Pro ty, kteří potřebují vyšší dávky hořčíku nebo často nekonzumují potraviny bohaté na tento minerál, je naštěstí na trhu běžně dostupný ve formě doplňků stravy.

Ti, kteří chcete využít zdravotné přínosy hořčíkové terapie, jmenovitě její projímavé a stolici změkčující vlastnosti, mějte na paměti, že tuto přídavnou vlastnost zajistí magnezium citrát nebo oxid hořečnatý.

Pro ty, kteří chtějí maximalizovat absorpci a biologickou dostupnost hořčíku, je ideální glycin hořečnatý, neboť glycin je nejmenší aminokyselina, na kterou se běžně váže hořčík, a tak je vysoce absorbovatelný. Dobrou formou jsou také orotáty.

Zdroj: https://www.collective-evolution.com/2019/04/14/magnesium-puts-psychiatric-drugs-to-shame-for-depression/
Zpracoval: https://www.vylectese.cz/zazracny-horcik-zahanbuje-farmaceuticke-leky-proti-uzkosti-stresu-i-depresi/#respond

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz