Duchovní důsledky konzumace alkoholu

780
Foto: Pixabay.com

Alkoholické nápoje jsou masově vyráběny, masově propagovány, jejich prodej je legální a konzumují je miliony lidí po celém světě.

Většina lidí se však nikdy nezamyslela nad tím, jaké duchovní a duševní důsledky má konzumace alkoholu.

Co vlastně znamená slovo alkohol

Začněme nejprve tím, že se podíváme na etymologii slova „alkohol“. Etymologie znamená základ slova, z čehož je dané slovo odvozeno.

Slovo „alkohol“ pochází z arabského „al-Kuhl“, což v překladu znamená „duch, který pohlcuje tělo“. „Al-Kuhl“ je tedy původní základ pro anglické slovo „ghoul“.

V lidové kultuře Středního východu slovo „ghoul“ označuje špatného démona, který údajně pojídá lidská těla, krade mrtvoly a unáší děti.

Slova „alembic“ a „alcohol“ jsou metaforické názvy pro „vodu života“ neboli „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň poukazují na destilovanou tekutinu, která má původ v magických a alchymistických pokusech Středního východu.

Spisovatel a nadšenec zdravého životního stylu Jason Christoff říká:

„V alchymii se alkohol používá k extrahování duševní podstaty nějaké entity. Z tohoto důvodu se používá k extrahování vůní, které se pak používají k výrobě esenciálních olejů, a rovněž se proto používá ke sterilizaci zdravotnických prostředků.

Konzumace alkoholu má na naše tělo ten účinek, že alkohol extrahuje samotnou esenci, základ duše, čímž se naše tělo stává více přístupné okolním entitám.

Většina entit v našem okolí má však nízkou frekvenci (proč asi nazýváme některé alkoholické nápoje „spiritus“?). Právě proto lidé, kteří zkonzumují nadměrné množství alkoholu, mají výpadky paměti.

To se stane, když hodná duše (všichni jsme byli posláni na tento svět jako hodné duše) odchází, protože životní podmínky jsou příliš zamořené a příliš traumatizující na to, aby je dokázala vystát.

Hodná duše se vzdálí od těla, ale zůstává s ním spojena. V tom okamžiku se temná entita zmocní těla, osedlá si ho pro svou divokou jízdu, pro své hedonistické a samoúčelné nerozumné řádění.

Duchové používají naše těla jako vozidlo. Když jeden duch vystoupí, na jeho místo hned nastoupí další.

Když konzumujeme alkohol a upadáme do temnoty, to, co se v podstatě děje, je, že se znečišťujeme na mnoha úrovních a našeho těla se často zmocní nějaká jiná entita.“

Co se stává s duší, pokud je v těle hodně alkoholu

Sama jsem si uvědomila existenci tohoto jevu, když jsem před několika lety dostala duchovní vizi. V této vizi jsem se stala pozorovatelem, vznášela jsem se nad barem v nočním klubu plném lidí.

Vznášela jsem se nad místem, kde se shromáždilo mnoho entit podobných špatnému démonovi „ghoul“. U baru lidé konzumovali alkohol, mluvili, tančili a podobně.

Viděla jsem, jak to někteří lidé přehnali s alkoholem a moc se opili. Viděla jsem, že jejich duše opustily svá těla, ale zůstaly s nimi spojené tenkou nití.

Tehdy jsem pochopila, že duše opouští tělo, protože se v něm cítí velmi nepohodlně, když je pod vlivem alkoholu.

Když duše opustila své tělo, jiné, špatné entity vstoupily do prázdného těla, které po duši zůstalo.

A když se tyto entity zmocnily těla, použily ho k provedení veškerých temných skutků, jako jsou například násilnosti, bizarní sexuální praktiky, destruktivní chování, znásilnění a mnohé jiné.

Když jsem o několik let později četla knihu Mans Eternal Quest (Člověk a jeho věčné hledání), její autor, duchovní učitel Paramahansa Yogananda, jasně vysvětlil přesně totéž, co jsem viděla ve své vizi.

Začala jsem si vzpomínat na situace, kdy jsem viděla temné duchy vyčkávat v blízkosti velmi opilých lidí.

Dovolte mi podrobněji vysvětlit, co mám na mysli, když řeknu, že jsem viděla ty entity…

Co jsem doopravdy viděla během jasnovidectví

Měla jsem schopnost jasnovidectví (schopnost vnímat věci, které nelze vnímat našimi tělesnými smysly… mezi ně může patřit: mimosmyslové vnímání, šestý smysl, nadpřirozené síly, druhý zrak, telepatie a jiné) a nadpřirozený sluch (schopnost slyšet zvuky a slova pocházející z vnějších zdrojů ve světě duchů).

Od dětství jsem pociťovala, že mám intuici a silnou empatii. Mám schopnost vidět energie a duchovní jevy, které většina lidí neumí vnímat.

Když se zpětně podívám na svůj život, vidím, že si pamatuji mnoho případů, kdy se špatní duchové zdržovali v blízkosti osob pod silným vlivem alkoholu.

Také jsem zažila pronikavý pohled lidí, kteří byli zcela určitě „posedlí“ temnými energiemi a které nepocházely z tohoto světa.

Před několika lety jsem také absolvovala kurz psychologie. V jedné části tohoto kurzu jsme studovali reklamu a propagaci a jejich účinky na člověka.

Blíže jsme se podívali na propagaci tvrdého alkoholu a reklamu na alkoholické nápoje. Náš učitel, který měl v této oblasti velké znalosti, nám ozřejmil fakt, že většina reklam na alkoholické nápoje v sobě zahrnuje skryté odkazy a obrazy.

Tyto skryté odkazy a obrazy jsou na první pohled téměř neviditelné, ale naše podvědomí je vnímá.

Chytré společnosti, které prodávají alkohol (jakož i tabák a jiné výrobky) si uvědomují, jakou sílu má naše podvědomí a v jaké míře může ovlivnit naše rozhodování, emoce, reakce, přesvědčení atd.

Z tohoto důvodu tyto společnosti využívají temnou techniku na to, aby nás oklamaly a abychom kupovali jejich výrobky – tímto způsobem se stáváme součástí společenského kultu duševní apatie a kulturní poslušnosti.

Mnoho skrytých odkazů a obrazů má mimořádně silný sexuální podtón – jejich účelem je ovlivnit jednu z nejzákladnějších potřeb člověka.

Když se na tím zamyslíte, tento příklad vzbuzuje zvědavost a vyvolává další otázky. Proč se nás obchodní společnosti snaží oklamat a skrze podprahové signály nás nutit kupovat výrobky, které škodí našemu tělu a duši?

Kolikrát jste již zažili situaci, že jste se začali vy nebo někdo jiný chovat úplně jinak než obvykle, když jste byli pod vlivem alkoholu?

Možná jste si všimli výrazných změn hlasu, násilí, sexuální promiskuity, konzumaci škodlivých látek, poškozování majetku, konfliktního chování a jiných negativních projevů.

Zamyslete se tedy nad těmito zkušenostmi a položte si otázku – jsou toto projevy světla, lásky a pozitivity? Je toto chování projevem uvědomělosti a zdraví?

Proč je alkohol povolen a psychedelika ne?

Je obecně známo, že konzumace alkoholu vede ke zpomalení činnosti nervové soustavy, zabíjí mozkové buňky, je škodlivá pro naše játra, oslabuje naši imunitu a má spoustu dalších škodlivých účinků.

Víme, že dlouhodobá konzumace alkoholu může vést k nechtěnému přibírání na váze, onemocnění jater, snížení inteligence a může mít negativní vliv na tvorbu hormonů.

Konzumace alkoholu v těhotenství může mít za následek vývojové poruchy u novorozenců, mentální retardaci a deformaci plodu.

Avšak alkohol je i přesto masově propagován a podporován mainstreamovými médii. Napadlo vás, že alkohol je rafinovaný nástroj přívrženců Matrixu (program celosvětového ovládání a zotročování lidské mysli), pomocí kterého se snaží udržovat lidstvo na cestě k oslabení a nemoci?

Musíme si položit otázku, proč jsou prodej a konzumace alkoholu legální ve většině zemí světa, ale zároveň v mnoha zemích, zejména ve Spojených státech, jsou prodej a konzumace psychedelických látek zakázány?

Je dobře známo, že uvědomělé a bezpečné používání psychedelických látek napomáhá rozšiřování obzoru, iniciaci duchovních zkušeností, kdy komunikujeme s duchovní sférou.

Uvědomělé užívání psychedelických látek mnohokrát pomohlo vyléčit osoby s tělesnými či duševními chorobami, zvyšuje inteligenci, umožňuje změnit způsob myšlení v pozitivním směru, napomáhá lidem sjednotit se s jejich duší a jejím posláním, inspiruje mnoho jednotlivců vytvářet velká umělecká díla či objevovat nové vynálezy.

Možná opravdu existuje program nebo hnutí, které má v zájmu zničit lidský potenciál a držet lidstvo „v temnotě“ vzhledem k tomu, kým doopravdy jsme jako duchovní bytosti, vzhledem na náš vlastní potenciál a naše směřování k uvědomělosti a opravdové moci.

Z tohoto důvodu budou psychedelické látky časem asi zcela zakázány, budou nás odrazovat od jejich užívání.

Modlím se, abychom si všichni uvědomili, že propagovaná konzumace alkoholu je velmi zákeřná taktika namířená proti lidstvu.

Špatné síly nás chtějí ovládat, obrat nás o naši sílu, chtějí, abychom se nikdy neprobudili. Všichni jsme už viděli mnoho rozpadlých rodin a promarněných životů, které má na svědomí alkohol a alkoholismus.

Myslíte si, že pitím alkoholu se stáváte rozumnějšími, zdravějšími či celkově lepšími lidmi? Je nejvyšší čas, aby jste byli vyvedeni z omylu.

Postavte se proti zneužívání alkoholu a nahraďte ho zdravějšími způsoby a praktikami. Probuďte se a chopte se vaší opravdové moci!

Historie slova alkohol v různých kulturách

Než ukončím svůj článek, chtěla bych vám říct více informací o historii slova „alkohol“. Několik vědců si dalo námahu studovat etymologii slova „alkohol“ a ti dospěli k těmto závěrům:

Alkohol (podstatní jméno) – přibližně 1540 n. l. (na počátku 15. stol. se používalo slovo „alcofol“), „jemný prášek získávaný procesem sublimace“, ve středověké latině slovo „alkohol“ poukazovalo na „prášek z rudy antimonu“, v arabštině slova „al-kuhul“ a „kohl“ poukazují na kovový prášek tmavé barvy, který se používal při zkrášlování a malování očních víček, význam pochází z arabského slova „Kahala“, což znamená „obarvit, malovat“.

Paracelsus (1493 – 1541) slovem „alkohol“ pojmenovával jemný prášek, ale i prchavou kapalinu. Přibližně od roku 1670 se slovo „alkohol“ začalo používat v anglickém jazyce, jeho význam byl „jakákoliv látka získaná sublimací, čistý duch, podstata čehokoliv“, včetně tekutin.

Význam slova „alkohol“ jako „opojné látky v silných likérech“ se poprvé objevuje v roce 1753. Slovo „alkohol“ označovalo pouze alkohol ve víně, ale později se jím začal označovat „opojný prvek ve fermentovaných likérech“.

Slovo „alkohol“ se používalo v organické chemii až do roku 1850, označovala se jím skupina veškerých výše zmíněných látek.

Další výzkum odhalil, že ve starověkém Egyptě si muži a ženy zvýrazňovali vrchní a spodní okraj očí barvou z černého hustého prášku, který byl známý pod názvy „kohl“, „kál“ neboli „mesdemet“.

Barvou zvýrazněný obrys oka připomínal oko mandlového tvaru, které patřilo bohu Horovi s podobou sokola. Horovo oko se vzpomíná v hieroglyfech.

Podle pověr, mandlový tvar oka přivolával boží ochranu a zaháněl špatné duchy.

Když se ponoříme do problematiky ještě hlouběji, objevíme tato zajímavá fakta:

Dr. Rachel Hajarová, uznávaná současná spisovatelka, redaktorka a zdravotní poradkyně, našla v starověkých arabských textech další významy slova „alkohol“:

1. Al kol: Džin neboli duch v arabské mytologii, který se převtěluje do různých těl nebo nadpřirozených bytostí.

2. Al kol: Jakákoliv droga nebo látka, která zatemňuje mysl.

3. Slovo „alkohol“ má v astronomii souvislost s konkrétní hvězdou pod názvem „Algol“, což také znamená „hlava démona“.

4. V současné arabštině se alkohol (etanol) označuje slovem الغول (al-Gawlas), což znamená „duch“ nebo „démon“.

Není žádná náhoda, že alkohol se často nazývá i „spiritus“. Za touto opojnou látkou se skrývá dávná historie.

V naší kultuře se často nachází několik různých informací, a proto se musíme podívat pod povrch věci, číst mezi řádky, pokud chceme najít úplnou pravdu.

Závěr

Doporučuji vám, abyste všechny informace v tomto článku vzali v úvahu a všimli si, jaký účinek má alkohol na váš život, na životy lidí kolem vás a na život společnosti jako celku.

Rozhodujte se uvědoměle, na základě informací a směrem ke zdraví a šťastnému životu.

Čím více lidí se probudí a začne vidět pravdu, tím více lidí bude zdravějších, tím více lidí se bude chtít osvobodit od vlivu hnutí ovládání a zotročení lidské mysli, tím větší bude šance, že nastanou pozitivní změny a že začneme spoluutvářet svět, ve kterém se budeme cítit dobře.

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz