Barbara Bessen: Kryon – Pomáhají modlitby?

292
Foto: Pixabay.com

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2017. Milí přátelé Kryonových poselství, hodně lidí nám posílá e-maily nebo se ptá na seminářích, jaký mám já i naši duchovní přátelé názor na současné dění na Zemi. Co si Kryon a Saint Germain myslí o novém americkém prezidentovi, o událostech v Turecku? Bude i nadále existovat EU a jakým způsobem? A co si skutečně máme myslet o tom, co nám servírují média? Mnoho lidí také zajímají záležitosti týkající se jejich nitra, objevování vlastní osobnosti. Proč jsem pořád ještě nemocný? Proč navzdory mému spirituálnímu snažení zůstávají určité životní situace pořád nejasné, komplikované nebo dokonce neřešitelné? Stále procházíme silnými transformačními procesy, někdy více, někdy méně. Skutečně není lehké žít tady teď v této době. Avšak možnosti osobního rozvoje jsou nesmírné jak dosud nikdy nebyly. Mává na nás svoboda, jak to rád popisuje Saint Germain. Přesto se mnozí ptají, zda je skutečně možné svobodně žít, svobodu prožívat? Vnější dění na Zemi vypovídá spíš o chaosu, válkách, nedostatku potravin a vody, nepochopení víry, teroristických útocích a mnohém dalším. Jak můžeme pomoct? Co můžeme dělat? Vyslechněme si a prociťme, co nám k tomu chce sdělit Kryon.

Srdečně, Barbara Bessen

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Vidím záplavu světelných bytostí, které si čtou toto i další podobná poselství. Otevírám svou náruč, abych vás objal a vyjádřil vám své díky, svou lásku, svou podporu a svůj soucit. Myslím, že to potřebujete. Je úžasné, že právě teď žijete tady na Zemi. Čistíte tolik spletitých karmických otisků, propouštíte zmatky způsobené příčinou a následkem a my vám při tom pomáháme. Transformujete se a téměř automaticky to děláte i pro ostatní. To je velmi důležitý úkol, služba, kterou vykonáváte ve smyslu Nejvyššího stvoření, které právě teď bdí nad Zemí. To si možná už tak často neuvědomujete, moji drazí, protože vás zaměstnávají každodenní starosti a navíc si ještě musíte dávat pozor na to, abyste se nenechávali mást a vtahovat do pozemské duality. My pak často musíme silně zatáhnout za pomyslnou šňůrku lásky, abychom vám připomněli: Zastavte se, už není nutné ponořovat se hluboko do fyzické (reality) Země a jejích vazeb, toulejte se po jejím okraji, prožívejte dualitu v oslabené formě, vnímejte jen okrajově problémy a události, které se snaží upoutat vaši pozornost. Pokračujte prostě dál ve své cestě, aniž byste se tím vším nechávali zdržovat.

Jistě znáte situace, kdy chcete něco udělat a najednou to uděláte jinak nebo uděláte něco úplně jiného. Často vám připadá, jako byste při tom byli v transu, nebo jako kdyby někdo jiný vedl vaši ruku a vaši vůli. Ano, může to tak vypadat. V takové situaci On/Ona/Ono přebírá vedení, je to tak záměrné. Důvodem může být, že to pomůže tobě nebo někomu jinému. Často o tom ani nevíš. Děje se to prostě pro blaho všech a pomáhá to měnit pole, z kterého se všichni vyživují. Často to probíhá tak nenápadně, že by ses s údivem mohl zeptat: „Co na tom bylo tak důležitého?“

Pojďme se nyní věnovat záležitostem tvého osobního života a tvé otázce: „Jak mohu něco změnit?“ Začínáš měnit už tím, že si nějakou záležitost nebo věc, která tě trápí, uvědomíš. Přijímáš situaci takovou, jaká je. V současné době transformace nejde o to něco potlačit, odsunout stranou, vždy se ti to vrátí v zesílené míře zpět, nezbavíš se toho. To je jeden z kosmických zákonů. Věci, které odmítneš, se pak znovu vracejí do vědomí prostřednictvím myšlenek jako nějaký silný elementál, jako proudy myšlenek a emocí. Má tedy smysl poskytnout určitý čas a prostor všem každodenním problémům, které se ti nelíbí. Podívej se na ně. Prozkoumej, proč pořád ještě stonáš nebo proč jsi znovu onemocněl. Prozkoumej pozorně své churavění, emoční trápení, všechny ty sváry a neshody s ostatními a neodkládej je do šuplíku.

Jak jsme už často popisovali, proudí k vám silné synchronizační energie z centra galaxie a budou ještě zesilovat. Teď, v polovině dubna. bude proudit ještě víc paprsků této božské síly na Zem a k jejím obyvatelům. Stojí za to se jim vystavit a nořit se do nich. Dovol božské síle vstoupit do tvého života a předej jí všechny své záležitosti a problémy, které sis předtím důkladně prozkoumal a možná i odhalil jejich příčinu. Některé zkostnatělé emoční reakce a mentální vzorce mohou být hodně houževnaté a vytrvalé, mohou pocházet i z jiných životů – tam může být jejich příčina. Třeba neseš na svých bedrech určitá témata svých předků nebo ses vyslovil, že jsi připraven převzít za jiné jejich problémy anebo jim dát k dispozici své pole a tělesné vozítko pro další cestu. Problémy v každodenním životě mohou mít různé důvody. Podle zákona lásky dokáže tyto „lahůdky“, plody duality rozpustit jen Božská láska. Nepotřebuješ k tomu žádné velké vědomosti, které by sis musel na pozemské úrovni osvojit, stačí k tomu jen tvá oddanost. Oddej se této vysoké energii, božské síle synchronizačních paprsků, otevři své srdce a popovídej si o tom se Zdrojem všeho, co je. Sděl mu, co bys chtěl propustit a předej to třeba pomocí nějakého svého oblíbeného rituálu. Některým lidem stačí ponořit se do této „zlaté vlny“, jak to nazývám, zavřít oči, nechat se nést a pročišťovat.

Božská láska, božské světlo dokáže pročistit a projasnit všechno, skutečně všechno. Tvůj rozum možná bude namítat a nabízet ti jiné pomocné nástroje. Můžeš je použít, neboť i tyto pomocné nástroje jsou spojeny s vyšší božskou silou. Všichni lidé, kteří svou prací pomáhají ostatním lidem a jsou této službě skutečně oddáni, k tomu však nepřistupují rozumem a egem, ale prostě se jen otevřou a předají to. Předají to vyšší úrovni a požádají o pomoc a lásku pro jiného člověka, který jim důvěřuje. Vezmi svůj život do svých rukou, projasni si všechny problémy a události běžného dne, které tě trápí, pozoruj své tělesné bolístky a umožni božské lásce, aby tě uzdravila. Máš trpělivost? Fajn. Oddanost, trpělivost a důvěra jsou tvé vlastní božské nástroje pro uzdravení. Hodně lidí, zejména těch nábožensky vychovaných a praktikujících, se ptá, zda pomáhají modlitby za mír ve světě. Pokud se modlíš z celého srdce, pak modlit se znamená oddat se božskému poli, ve kterém se nachází i tvé vyšší já. Kdo se modlí s plnou oddaností, působí v božském poli. Skutečná modlitba neznamená, že člověk vše předává vyšší moci a sám sebe přitom nevnímá jako božskou bytost. Skutečná modlitba se obrací na božskou sílu, kterou máš i ty sám v sobě. Žiješ přece v tomto (božském) poli, neexistuje někde mimo tebe. Pokud se vroucně modlíš, jsi sám bohem v akci, měníš něco v poli, uvádíš to do rovnováhy. Pokud do narušeného pole proudí láska, pole se téměř automaticky harmonizuje. Tím chci říct, že každá modlitba, která vychází ze srdce, má účinek. To je dobrá zpráva, která zmírňuje fakt, že nemůžeš způsobovat změny týkající se ostatních lidí. Při modlitbě takříkajíc kladeš základ pro změnu, ale jak a kdy nastane, není v tvých rukách.

Podívejme se na experimenty, jakých bylo dosaženo vytrvalými meditacemi, které jsou vlastně také modlitbou. Pokud se nějaká skupina kvůli nějaké válečné oblasti modlí nebo medituje, vytváří silné pole lásky. Toto pole může dokonce způsobit, že v oné válečné oblasti bude dočasně použito méně zbraní nebo dokonce dojde po určitou dobu ke klidu zbraní. Přesto se po skončení modlitby znovu prosadí to, co se momentálně odvíjí v poli dění. Tím chci říct, že nemůžete procesu zabránit, ale můžete jej zmírnit. Pokud by ve válečných oblastech byl permanentně nějaký tým, který by se z hloubi srdce, bez jakýchkoli pochybností modlil, mohlo by to proces v poli rychleji pročistit a přivolat trvalý mír. Lidé, ať už pachatelé nebo oběti, by se v této božské lásce snadněji pročišťovali a propouštěli své karmické otisky a pohnutky, které vedly k válce a chaosu.

Je velmi zajímavé zaobírat se těmito myšlenkami v modlitbách a meditacích. Koneckonců má velký smysl pročišťovat a projasňovat svůj vlastní život, aby člověk žil sám za sebe a prožíval lásku. Mění tím nejen své pole, ale i ta další. Láska je bez hranic, není spojená s časem ani s prostorem. Láska může zpětně léčit a uzdravovat vaše předky v mnoha generacích a vás samotné v mnoha vašich inkarnacích. Rád bych vám ještě sdělil, že modlitba by neměla být jen nějakou cílenou aktivitou. Každodenní život může být jedinečnou modlitbou, pokud se oddáš božskému poli a necháš se inspirovat, co je pro tebe samého v daném okamžiku správné a co možná pomůže ostatním, s nimiž jsi přímo propojen. Nepřímé propojení (s ostatními) sice nevnímáš, ale tvé skutečné bytí, tvé vyšší já je vidí a podle toho skrz tebe a s tvou pomocí jedná.

Je zajímavé, co všechno je v současné době možné, že? Nemusíš na svých bedrech nést utrpení celého světa. Můžeš být naplněn soucitem pro ostatní, můžeš pomáhat třeba v neplacené funkci, ve svém sousedství, uprchlíkům, lidem ve svém městě, kteří pomoc potřebují, můžeš darovat své peníze. Dělej, co cítíš, že je správné.

Sleduj i svou tělesnou konstrukci s mnoha jejími úrovněmi, to, co obýváš jako duchovní bytost. Sleduj, kde je možná zapotřebí osvobodit se od něčeho starého, oddej se „zlaté vlně“, ví, co potřebuješ a co je třeba udělat. Měl by sis dopřát co možná nejvíc ticha a klidu, které k tomu potřebuješ. Neboť ať se oficiálně modlíš nebo se ponoříš do „zlaté vlny“ nebo si napřímíš páteř s naší pomocí, božská energie je vždy tam, kde je tvé vědomí. Dopřávej si tuto pozornost, tento dar. Země ti děkuje za tvou pomoc.

S hlubokou láskou a sounáležitostí Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v dubnu 2017. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-april-2017/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk