Ženská energie na výsluní v roce 2018

286
Foto: Pixabay.com
Nejedná se o dominanci žen, ženské energie a síly, jedná se o uvolnění bloků, o odemykání zámků jak v databázi kolektivních informací, lidské psychice, tak v sociálních strukturách. Ženská energie již nebude osamoceně a bez podpory „bloudit prostorem“ jen jako doplněk rafinované mužské síly „bojovníka“. Aktivní ženská energie se dostává na výsluní, a tak se na světlo světa dostane vše uzamčené v podvědomí (u jednotlivců), a různé skutečnosti, které mnozí odmítají kolem sebe vidět (u společnosti). Přijetí opomíjených principů ženské energie, nikoliv ve smyslu touhy po moci, ale jako tvořivé síly, povede k vyvážené společnosti. Nejedná se o dominanci Bohyně, jde o rovnocennost mužské a ženské síly, vyladěnost životní energie – transformaci lidské kultury. Jde o výsledky transformace, o které už několik let mluvíme, změny se neodehrávají okamžitě, jsou postupné, tempo změn ve společnosti je závislé na tom, jak rychle se otevírá lidské vědomí, a jak jsme schopni tyto změny vnímat a akceptovat. Ideologie a dominance mužské síly je na ústupu, vrací se energie bohyně, královny, kněžky, čarodějky, léčitelky – obnovitelské síly, která dává život, síly reprezentující Matku Zemi. Ženská síla již nezůstává na okraji společnosti, dostává se dovnitř – do středu kruhů lidského bytí. Nejedná se však o uzavírání časového „kruhu“ lidského vývoje, natož o uzavírání „ženských kruhů“, jedná se o přijetí ženské a mužské síly, o vzájemné otevření, o volný průchod spirály času, která není a nemůže být pouze jednosměrná, není a nemůže být uzamčená v žádném kruhu. V příštím roce půjde o dialog mezi tělem a duší a tvůrčí přírodou, o dialog mezi podvědomím a spirituální silou Měsíce, která se projeví v silných devítkových úplňkových dnech a nocích.

Společnost se již neupíná k dogmatům a „nejvyšším náboženským osobám“, natož ke „kněžským rouchům“ prezentujícím a upřednostňujícím pouze mužskou sílu. Tím je řečeno, že nastává konec lidské epochy, kdy ryzí ženství a ženská síla, (archetyp původních bohyní), byla násilím transformována do něčeho negativního, v dobách inkvizice dokonce monstrózního. Je k neuvěření, že teologové středověku hlásali, že žena je stvoření tak hanebné, že ani nemá duši! Naštěstí je středověk minulostí a není již nutné za démonizování a znesvěcení principu ženské síly vinit různá světová náboženství, která neakceptovala člověka jako ucelenou bytost. Fakta o tom, že církve vždycky měly z ženské síly strach, již známe a uvědomujeme si je. Nově jde v evoluci lidstva o záměr vrátit do lidských životů rovnocennost a harmonii – odklonem od jednostranného principu božství v podobě „uměle vyrobeného“ rozzlobeného a trestajícího Boha patriarchální společnosti.

Tento Bůh již viditelně ztrácí sílu, a z tohoto důvodu čelíme pokusu o „islamizaci Evropy“. Naštěstí se jedná a bude jednat o nepovedený pokus mocenských elit v násilném pokračování ovládání lidstva. Křesťanství upadá a druhý pokus o vládnutí skrze islám se nepodaří. V úspěšně probíhající transformaci lidského vědomí – především v režii jednotlivců – je velká síla, energie STRACHU nezískala hlavní slovo. V následujícím období ani nezíská – rok 2018 bude pod patronátem božské Venuše – v režii LÁSKY a porozumění. Minulá doba, včetně modliteb existujících na vlně smutku, pokání a odříkání, stvořila mechanicky jednajícího člověka, takto jednající člověk je předvídatelný.

Oproti tomu vědomý člověk je nepředvídatelný a tím také méně ovladatelný, a s tím se budou muset mocnosti nějak popasovat (s vlastní „duševní sebevraždou“) nejen v příštím roce ale i v letech následujících.

Není to však o tom, že by ideologie Bohyně byla spasitelská, nová doba je o přijetí přírodních sil, je o Přírodě a o Zemi, o kterou jde především – mystérium Země je na prvním místě.

Propojení ženských a mužských „kruhů“ vytvoří fungující obousměrnou spirálu ŽIVOTA. Nelze uzavírat do kruhů to, co funguje jako rozbíhavé a přitom stále se přitahující linie – plusů a mínusů elektrických a magnetických sil vesmírného vývoje. Rozděluj (analýza) a sjednocuj (syntéza) – to je jediná možná rada, jak docílit dlouho očekávaných změn – na tomto principu funguje Universum.

Chceme-li dosáhnout našich cílů, nemůžeme pouze rozdělovat na dvě části a odvolávat se jen na dualismus, musíme také vědět, jak rozdělené části spojovat anebo k nim přidávat nové, tvořivé prvky. To je alfou a omegou vesmíru a nové doby, do které lidstvo směřuje.

Propojení těchto dvou energetických pólů není návratem k bodu „alfa“ – k počátku, je pokračováním k bodu „omega“ – k pochopení a přijetí „ohniska lidské povahy“ a pozvednutí lidského vědomí. Nikoliv ženského či mužského, ale LIDSKÉHO.

Lidský život je plný rituálů, nesmí se ale jednat o rituály mechanické, podmíněné strachem a nepružností (lidského potenciálu). K rituálům mají citovější a citlivější přístup ženy, dokáží do jakéhokoliv životního rituálu vložit srdce a světlo, celou svou bytost, správné emoce a častější inovace. Ženy dokáží jemnou subtilní silou spojovat nespojitelné. Nikoliv pouze brát, ale také dávat, to je úkol bohyně léčitelky: rozdávat životní sílu, ale nikoliv na úkor síly své vlastní. Mužské rituály jsou více rezervované, strnulé, mechanické, (vojensky) disciplinované. Tím není řečeno, že jedno nebo druhé je špatně, oba způsoby, pokud jsou správně uchopeny, mají svůj smysl. Rituál je zde myšlen jako dobře naplánovaný, třebaže symbolický akt, energeticky vyladěný pro lepší budoucnost. V každé životní situaci jde o použití účinné síly, kterou soustředíme na správné načasování, správnou volbu slov a myšlenek, na časté podporování energie pozitivního záměru. Důležité je uvědomovat si, že jakýmkoliv rituálem – často opakovaným jednáním – je v činnost uvedena mocná energie, a že síla rituálu je silou sama o sobě. K rituálům nové doby patří spirituální a duševní výživa, touha odhalovat zapovězená tajemství, poznávání a vnímání posvátných míst v krajině našeho domova. Základním atributem všech posvátných rituálů pro nadcházející rok 2018 je dotýkat se BEZE STRACHU všeho (zdánlivě) nedotknutelného.

Kruhy a spirály života nás učí, jak ovlivňovat malé životní epizody a velké životní cykly, transformační procesy, jejichž hranice, a dveře pro vstup a výstup, jsou na okraji (po obvodu) oněch menších, pomyslných životních kruhů poznání, vztahujících se k jednomu pozemskému vtělení. Ať už jde o velké kruhy života a smrti, nebo o malé kruhy pozemských životních cyklů, vše se odehrává na časové ose, kolem které se otáčí spirála (symbol hole ovinuté hadem). Hůl představuje časovou osu, spirála (had) představuje pohyb prostorem po časové ose. Můžeme si představit, že nekonečný prostor je tímto hadem, nekonečnou spirálou, která se ovíjí (jako had) kolem hmotných předmětů, vesmírných těles, včetně člověka, (naše těla jsou také svým způsobem taková malá vesmírná tělesa).

Střed vesmíru, který v podstatě neexistuje a je pouze symbolický, představuje plusové elektrické tvořivé fluidum a minusové magnetické fluidum v rovnováze Ženský a mužský princip a tím i dualita se projevuje jako aktivní (tvořivé) plus a pasivní (rozkladné) mínus v člověku. Každý člověk nese ve svém středu mužský a ženský princip současně – tento fakt si v roce 2018 mnoho lidí uvědomí. Oheň (elektrické fluidum) a voda (magnetické fluidum) – dva protipóly vesmíru a přírody, jeden bez druhého nemohou existovat. Jsou základními silami vesmíru. Magnetismus a magnetická ženská síla dostává více prostoru a tím se nekontrolovaná expanze – rozpínání, rozpínavá vlastnost ohnivé mužské síly a elektrické fluidum dostává pod kontrolu. Přece je čím dál jasnější, že v procesu stvoření střídavě působí plus a mínus živlu ohně, a plus a mínus živlu vody. Působením těchto sil, a jejich vlastností, bylo vše stvořené uvedeno v pohyb. Jedno ani druhé nelze upřednostňovat. Lidské tělo je energetický celek, který je součástí prostoru a většího vesmírného celku a vesmírných pravidel. Přitom intelekt člověka je součástí těchto pravidel, ale není součástí nejdůležitější. Uvolnění intelektu umožňuje soustředit tvořivost do vyššího celku, umožňuje přenechat tvořivost energetickému systému přírody a vesmíru – spontánním napojením na vesmírnou knihovnu zvanou Akáša. Přítomnost je život od okamžiku k okamžiku, je jako bezelstné vnímání dítěte, které je plné spontánnosti, údivu, pravdivosti a tvořivosti.

Od listopadu, kdy se v hvězdném prostředí setkala Venuše (malá fortuna) s Jupiterem (velká fortuna), a zároveň působí Jupiter ve Štíru, přichází k Zemi příznivé energie.

Bohyně Venuše – patronka roku 2018 nám umožní poznat a procítit SMYSLOVÝ vesmír, například odklonem od materialismu, což ale nemusí být pro každého jednoduchý proces. Život není o tom, že musíme plavat stále jen po proudu. Proti proudu řeky – oživujeme v sobě sílu jang. Po proudu řeky vstřebáváme sílu jin. Obousměrné „životní procházky“, případně jednosměrné, volíme podle toho, jakou sílu potřebujeme v sobě, ve své psychice či duševním životě podpořit. Uvědomováním si SMYSLOVÉHO vesmíru, jak elektrického tak magnetického fluida základních vesmírných sil, se dokážeme vyznat ve složité životní mapě, která nás nemusí ve strachu a obavách vést do neznáma – pokud dokážeme zmapovat to, co vidíme jako individualita a zároveň také to, co vidí oči naší duše.

Energie zásadních hvězdných konstelací nás nenechají ve štychu, budou nám pomáhat, přesto platí, že životem se musíme naučit PROTANČIT sami za sebe, díky přijímání životních zkušeností, díky sebelásce a lásce k životu. Mír, mírnost, mírné životní výkyvy, životní změny, nové životní lásky, životní růst – to jsou pozitiva pro rok 2018. Je na nás, jak zvládneme nával citů, lásky, smyslovosti, emocí, různých euforií a současně i různých rozčarování. Všude, kde není souznění a nedostává se harmonie, půjde také o odloučení a rozchody. Energie Venuše se projeví v mnoha oblastech lidského bytí, mimo vztahy a rodinné konstelace půjde také o spravedlnost, o názorové projevy vyjádřené nejen slovem ale i v umění. Důležité také je, že spravedlnost Venuše bude podporována Saturnem, což může vytvořit komplikované situace, (jak u jednotlivců, tak ve společnosti), které ale v konečném výsledku budou prospěšné a nastolí řád a pořádek tam, kde dosud vládl chaos. Přijdou konkrétní důležité změny podporované vyšším uvědoměním, bude se jednat také o situace, kdy dojde k rozpuštění a zvládnutí traumat z minulosti.

Planeta Venuše přináší světu duchovní hodnoty, aktivuje ženskou energii. Je ztělesněním lásky, přátelství, krásy, něhy, smyslnosti, harmonie, uměleckého cítění. Stejné energie nese bohyně Venuše či Afrodita – bohyně lásky a krásy. Ve slovanské mytologii ji známe jako Krasopaní. Venuše představuje intelekt v rovnováze s opravdovou moudrostí, spojuje duši a hmotu. Venušina síla pomáhá zdolávat protiklady a harmonizovat tělo i ducha. Přináší rychlé peníze, ale bohužel může mít také vliv na rozhazovačnost. Energie této duchovně krásné planety nám pomůže nenásilně rozdmýchat žár (pohasínající) lásky. Někdy může ale vzbuzovat nevázanou sexualitu. Pomůže nám uvědomit si sobecká přání, pokud chceme toho druhého pouze vlastnit a neumíme mu dát samostatný prostor k životu.

A rada Venuše do nového roku? Více nadhledu, optimismu, nadšení, vnímavosti, tolerance, otevřenosti. Nebát se navazovat nové vztahy, měnit životní styl, nahlížet za oponu spirituálního světa. Vědění nezaměňovat s vědomostmi. Více naslouchat sobě i druhým. Více komunikovat. Více snahy porozumět životním situacím. Odložit vše, s čím již nerezonujeme. Nebýt konzervativní a dovolit si přehodnotit již nepotřebné programy – odhodit brnění, které nás dělá neohrabanými a nesoustředěnými. Uvědomovat si, že jsme sexuální bytosti, a že vášeň, sex a erotika podporuje potřebné iracionální vnímání, (což lze dle církve a politických systémů označit jako „nebezpečné“ –, nikoliv tedy celibát, strach z hříšnosti a přísná sebekázeň, ale odpovědnost je řešením, jak překonat nejrůznější dogmata). Dokončit vše započaté, dát do pořádku vše chaotické, starat se o teplo rodinného krbu. Vnímat synchronizace, symboly na cestě, požehnání a podporu přicházející z vyšších míst Vesmíru. Rada pro ženy zní: uvědomovat si svou ženskost, přijímat ji, a nepodléhat již ustupující nadvládě mužské energie. Rada pro muže zní: uvědomovat si ženskost v pravém slova smyslu a nechat ji protékat životem a propojovat ji s mužskou energií chápanou také v pravém slova smyslu.

Osho, esence života: „Nevinný člověk říká cosi nesmírně moudrého: “Kdybych občas neprovedl něco šíleného, tak bych zešílel.” Je dobře známým faktem, že ženy občas zešílí – a vždycky mají nějakou omluvu. A i kdyby ji neměly, příroda jim ji poskytne v podobě menstruace. A pak je všechno, co dělají, omluvitelné. Jejich šílenství nemůže nikdo kritizovat, protože mají racionální důvod. Ale mohou zešílet i mimo tohle období. A to je zachraňuje před opravdových zešílením. Zešílet mohou jen muži, protože těm se to stává jen občas. Hromadí se to v nich. Nemají to po částech, ale najednou. Stačí podívat se do blázinců a zjistíte, že je tam čtyřikrát víc mužů než žen. A to je velký rozdíl. Čtyřikrát více mužů než žen. Jakou mají ženy strategii, aby se zešílení vyhnuly? Občas se prostě pomátnou. Ale jen částečně – dnes trocha šílenství a zítra zase kousek-, rozdělují to, takže celkově jsou psychicky v pořádku. Nemusejí je zavírat do blázince. Muži od dětství slýchají: “Nesmíš vyvádět jako ženská. Nesmíš plakat a naříkat. Muži nepláčou. I když někdo zemře, musíš to důstojně zvládnout. Nesmíš se chovat jako žena.” A kvůli takovým nesmyslům je v blázinci čtyřikrát víc mužů než žen.“

Zdroj: https://www.psychologiechaosu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk