Uvědomujeme si, jaké energetické síly v nás působí?

253
Foto: Pixabay.com

Pokud věnujeme zvýšenou vnímavost jemným energetickým rovinám existence, tak se zvýší naše citlivost na vnímání energií, které přijímáme i vyzařujeme. Skrze zvýšenou citlivost a vnitřní nekomplikovanost si uvědomíme, že potenciální dokonalost člověka je fascinující, dokonalost, která spočívá v energetickém systému lidského těla. Citlivost zaměříme na pohyb životní energie tělem, na různé funkce, formy a barvy související s energetickým systémem, a to uvnitř i vně hmotného těla. Základním projevem životní energie je dech, dýcháním přijímáme energii (pránu) z prostoru. Pokud cítíme (chronickou) únavu tak to může znamenat, že neumíme s energií hospodařit, neumíme ji uchovat a energetická centra jsou životní energií nedostatečně zásobena.

Čakry přijímají energii a transformují ji, energie je do vnitřního systému čaker čerpána z jemnohmotných těl člověka (éterické, emocionální či astrální, mentální, duchovní či kauzální), z okolního prostoru a z vesmíru. Každé jemnohmotné tělo se projevuje různou vibrační frekvencí, vibruje v určité energetické sféře, každé má jiné vibrační rozpětí. Na nejvyšší frekvenci vibruje tělo duchovní (kauzální). Čím je člověk vědomější, čím lépe vnímá své fyzické tělo, tím více má životní energie, přijímá intenzivnější vjemy, vědomě je napojen na energetické vibrace jemnohmotného těla a jeho jednotlivé energetické okruhy. Můžeme si představit tato jemnohmotná těla, která frekvenčně září a vibrují jako energetický obal těla hmotného a dohromady vytváří auru. Tyto energetické systémy (vibrační pole) nejsou od sebe oddělené, vzájemně se prostupují. Pokud se chceme naladit na určitou životní oblast, naladíme se na příslušné energetické tělo. Naladit se znamená soustředit pozornost na fyzické tělo, které se skládá z několika energetických struktur.

Éterické tělo neboli éterický dvojník těla fyzického (éterická sféra)

Éterické tělo vibruje na nejnižší frekvenci, (je nejblíže tělu fyzickému). Souvisí s vitální tvořivou životní sílou, tvůrčí silou těla fyzického, s fyzickými pocity a vjemy. V souhrnu souvisí se životní energií. Toto jemnohmotné tělo je přítomno pouze za života, po fyzické smrti zaniká. Éterické tělo je prostředníkem mezi dalšími jemnohmotnými těly energetického systému a fyzickým tělem.

Tvořivou životní sílu přijímá jednak v oblasti solar plexu (solární čakra), zdrojem energie je Slunce. A jednak skrze první kořenovou čakru, zdrojem energie je Země. Takto přijímá vitální životní energii celý energetický systém fyzického těla, všechny hlavní čakry, energetické dráhy a vedlejší čakry. Takto přijímá životní energii každá buňka fyzického těla, do tohoto procesu je zapojen také dech. Jestliže má fyzické tělo dostatek vitální energie, organismus předává nadbytek životní energie do vnějšího prostředí. Jedná se o energii, kterou vyzařujeme (éterická aura) a můžeme ji vnímat i u ostatních lidí. Kvalita této energie (její síla a intenzita), v podobě éterické aury, která obklopuje naše tělo, nás zároveň chrání před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Pokud máme energie nedostatek, naše aura a energetická ochrana je oslabená. Éterická životní síla je oslabená vším, co působí negativně (negativní myšlenky a emoce, špatná strava, náročný styl života, nedostatek odpočinku). Nedostatečná ochranná funkce aury (éterického pole) se projevuje oslabenými místy, takzvanými „trhlinami v auře neboli trhlinami v éterickém poli“, které umožňují vitální energii bez využití unikat, a negativním vibracím z vnějšího prostředí proniknout do prostředí fyzického těla. Aura nejdříve negativní vlivy zachytí, tak člověka chrání před potenciálním fyzickým onemocněním, případně před energetickým útokem. Pokud my sami latentní možnost oslabení životní energie nerozpoznáme, energetická ochrana aury přestane být v určitém okamžiku funkční a na úrovni fyzického těla se to projeví od únavy až po nemoc.

– Éterické tělo zpracovává kvanta informací, které souvisí s emocionálním a mentálním tělem. Jedná se o informace, které vnímáme svými smysly a hodnotíme rozumem a intuicí.

– Éterické tělo zpracovává vše, co vychází z emocionálního těla (úroveň pocitů a emocí, úroveň charakterových vlastností).

– Éterické tělo zpracovává vše (negativní i pozitivní), co vychází z mentálního těla (kvalita myšlenek, myšlenkové podněty, sugesce a životní vzorce). Zdraví je tedy ovlivnitelné pozitivním přístupem, vědomým myšlením, cílenou všímavostí a pozorností.

– Zpracované informace na úrovni éterického těla jsou přenášeny energetickým systémem do těla fyzického.

– Proudění životní energie, její dostatek a kvalita je pro správnou funkci éterického těla nezbytná.

– Deficit životní energie se projevuje emoční nevyrovnaností, mentální nebo fyzickou slabostí, lhostejným přístupem k životu.

Energetické pole (aura) přijímá energii z okolního prostředí, nejvíce v přírodě, kde se můžeme napojit na energii Slunce, na energie živlů – oheň, voda, vzduch, země. Energetickými dárci jsou především stromy a květiny a jejich vůně, včetně květin pokojových. Energii přijímáme také od sebe navzájem.

Emocionální neboli astrální tělo (astrální sféra, element voda)

Emocionální tělo vibruje na vyšší frekvenci, než tělo éterické. Toto energetické tělo existuje i po fyzické smrti ve formě souboru informací, v každém dalším životě se základní informace astrálního těla stávají součástí nového fyzického těla. Světelné vyzařování emocionálního těla, které vysílá informace do všech směrů, více či méně kopíruje tělo fyzické a je ve své barevnosti, (která se projevuje v auře), velmi proměnlivé.

Hlavní energetická dynamika emocionálního těla se projevuje dle úrovně našich pocitů a emocí, dle prožívání té které situace a v závislosti na hnutí naší mysli, také dle úrovně charakterových vlastností. Jasnost vyzařování emocionálního těla, které může být za extrémních duševních stavů spojených se strachem, úzkostí a sklíčeností pouze nepatrné a mlhavé (v nejasných šedivých odstínech), souvisí s kvalitou pocitů, emocí, s náladovostí, s charakterovými vlastnostmi, se schopností soucítění, s duševní vyspělostí. Čím je člověk duševně vyspělejší, pocitově a emočně vyrovnanější, čím více prožívá radosti, čím více je pohled na svět a sebe sama harmonický, tím je vyzařování emocionálního těla barevnější a zářivější. Energie emocionálního či astrálního těla se podobá tvaru nuly či oválu a rozpíná se od několika desítek centimetrů až do několika metrů všemi směry od fyzického těla (element oheň). (V podstatě se toto jemnohmotné tělo rozpíná nekonečným prostorem, jde pouze o přibližnou vzdálenost, na kterou můžeme být schopni energetické vyzařování vnímat.) Všechny energetické výkyvy emocionálního těla, například na pocitové úrovni a vlivem nejrůznějších emočních podnětů, je možné vnímat skrze auru (v okamžiku tady a teď).

– Emocionální či astrální tělo, jeho přitažlivost nebo odpudivost, je tvořené aktuální energií, kterou vyzařují čakry (vnitřní energetický systém fyzického těla).

– Pouze zmíněné charakterové vlastnosti, které jsou více méně stabilní a trvalé, dávají auře základní barevnou charakteristiku, mění-li se v průběhu života charakter člověka, mění se také základní barevnost světelného spektra aury.

– Barevné vyzařování, které působí na úrovni čaker, je proměnlivé v každém okamžiku. To můžeme vnímat například ve chvíli, kdy náš společník září a je příjemný, ale náhle se jeho nálada promění ve skleslost, v té chvíli pocitově vnímáme jiné energetické vyzařování jeho aury.

– Ve světle aury lze rozpoznat emoce, strach, podvědomé obavy, lásku i agresivitu, sebevědomí a důvěru v sebe, osamělost, pocity bezmoci, stavění se do role oběti a podobně.

– Vnějším světem proniká energetické vyzařování každého člověka, proto se můžeme například v dopravních prostředcích nebo v čekárně u lékaře cítit velmi nepříjemně, a snadno se nám může stát, že do svého energetického pole přijímáme energie druhých osob (což může mít za následek nevysvětlitelné změny nálad).

Na základě astrálního těla a kvality frekvencí, které vyzařujeme, existuje také přitažlivost, kterou definujeme rčením, že podobné přitahuje podobné. Jde také o takzvané zrcadlení, náš strach k nám přitahuje to, čeho se nejvíce obáváme, a tak vzniká duševní i životní kolotoč, protože se v tom, z čeho máme strach, stále utvrzujeme. Může jít například o strach z lásky a tím i z neuspokojivých partnerských vztahů. Dokud nezměníme své energetické, myšlenkové nebo programové nastavení, stále se budeme potýkat s podobnými nepříjemnými situacemi, nebo setkávat s nepříjemnými lidmi. Programové nastavení také znamená, že tak, jak smýšlíme sami o sobě (negativně či pozitivně), tak, jak vnímáme sami sebe (sebevědomě nebo ustrašeně), tak nás skrze auru vnímají také ostatní. Každá naše vnitřní změna se promítne do aury, a změní se také naše energetické vyzařování, a do života si budeme přitahovat příjemnější situace a kvalitnější vztahy. Emoční inteligence znamená schopnost rozpoznat vlastní emoce, uvědomovat si emoce přesně v okamžiku, kdy se dostaví, emoce nechat projevit umírněně, motivovat sám sebe, vcítit se do osob, k nimž své emoce směřujeme, rozeznávat emoce druhých osob. Nejobtížnější je ve svém emocionálním těle zvládnout nevědomé oblasti, související s emočními vzpomínkami, (toužíme sice po šťastném životě, ale nevědomky vyzařujeme energie vztahující se k nepříjemným zkušenostem z minulosti, které nám ve splnění našich přání brání). Pokud se nám nepodaří vnitřní postoje a nevhodné programy přenastavit a vědomě se od nich emočně a pocitově osvobodit, související podvědomé informace, které nám ve své virtuální podobě opakovaně přinášejí bolest, se přenáší do kvality prožívání přítomnosti, a někdy i do dalších životů.

Kvalitativní nastavení emocionálního a mentálního těla ovlivňuje v prvních okamžicích, kdy astrální tělo v okamžiku smrti opouští tělo hmotné, vše co vědomí v té chvíli prožívá. Emocionální tělo je nějaký čas přitahováno k tělu éterickému, k éterickému dvojníkovi, děje se tak zhruba tři dny, než se éterické tělo rozpadne. V astrálním světě se nějaký čas projevuje to, v co v posledních okamžicích života věříme, (také z tohoto důvodu nějaký čas odpoutanému vědomí trvá, než si uvědomí, že již není ve spojení s fyzickým tělem).

Mentální tělo (mentální sféra, element vzduch)

Mentální tělo vibruje na vyšší frekvenci, než tělo éterické, a na podobné frekvenci jako tělo emocionální, ale jeho struktura je jemnější. Toto energetické tělo také existuje i po fyzické smrti a v každém dalším životě se stává součástí, ve formě souboru informací, nového fyzického těla. Tak si do příštího života přenášíme naše (světské) zvyklosti ze života minulého. Na energetické úrovni se mentální tělo v každém okamžiku prolíná s tělem éterickým i emocionálním. Kvalita našeho vědomí je určena stavem „mentální přítomnosti“, vnitřními prožitky, myšlením a vnímáním.

– Mentální tělo souvisí výhradně s myšlenkami, představami, sněním, souvisí s racionální i neracionální myslí, s intuicí, se vším, co vnímáme na hmotné úrovni.

– Vše, co přijme tělo éterické z úrovně smyslů fyzického těla, je na úrovni emocionálního těla zpracováno do pocitů, a energie pocitů je dále zpracována na úrovni mentálního těla.

– Energie mentálního těla, (vyhodnocení pocitů a emocí soustředěných do myšlenek), působí napříč prostorem, podle toho, na co je zaměřena pozornost.

– Živost mentálního těla a jeho barevnost se rovná živosti myšlenek, představ a vizualizací, což závisí na intelektuálním a duchovním nastavení člověka. Čím více moudrosti je do života přijímáno, tím více je mentální tělo zářivější, a tím vyšší je rozsah jeho vibrací.

– Základní vyzařování mentálního těla můžeme pro lepší představu rozdělit na lineární (racionální, programové vnímání reality), a na nelineární (intuitivní a neracionální vnímání reality související s holografickou strukturou prostoru a informačních polí).

– Tyto frekvence si vzájemně nepřekáží, pokud je lineární a nelineární vnímání vyrovnané a v souladu (umění řešit situace současně racionálně a intuitivně).

Pokud je emocionální tělo znečištěné nezpracovanými emocemi, s pocity souvisejícími se sebestředností, a pokud je jeho vibrační hladina nízká, poté předává mentálnímu tělu zkreslené informace a ty se soustředí do tvorby myšlenek a představ, které mohou určité záležitosti nesprávně vyhodnotit. Většinou se jedná o různé bloky a programy, díky nimž používáme stále stejné myšlenkové vzorce a neuvědomujeme si, že naše subjektivní hodnocení různých jevů a situací může být mylné. Mentální tělo přijímá informace nejen z okolního fyzického světa, ale také z vyšších sfér, kam náleží tělo duchovní. Pokud dokáže lineární racionální mysl informace z vnějšího prostředí přijmout a správně vyhodnotit, (nejlépe podle universálních vesmírných zákonů), potom dochází k souladu s myslí nelineární, tak vzniká ucelené vědomí, posunuté na vyšší vibrační úroveň. To se projevuje tak, že intuice a nadsmyslové vhledy transformují myšlenky a představy, transformují myšlení a představivost na vyšší úroveň. Také na úrovni mentálního těla se projevuje zrcadlení, mentální tělo posunuté na vyšší vibrační úroveň je vstupní bránou a současně čistým zrcadlem pro oblast těla nejvyššího – duchovního.

Duchovní neboli kauzální tělo (duchovní sféra)

Duchovní tělo vibruje na nejvyšší frekvenci, z kosmického prostoru přijímá energii nejvyšší kvality, energii takzvaného božského zdroje. Vibrace duchovního těla se rozpíná do nekonečna. Toto energetické tělo existuje i po fyzické smrti, v každém dalším životě se stává ve formě uceleného souboru informací součástí nového fyzického těla. Vysoce energetické kosmické energie, které duchovní tělo přijímá, mohou ztrácet na kvalitě a to díky kvalitě energií, které jsou v daném čase základem těla emocionálního a mentálního. S tím souvisí také kvalita energetického těla na úrovni čaker.

– Pokud emocionální a mentální tělo září čistou transformovanou energií, vlivem transformační proměny lidského vědomí, vlivem sebepoznání a podobně, poté tato energetická těla harmonicky rezonují s vysoko vibračním tělem duchovním.

– Potom tyto čisté vibrace, jak těla duchovního, tak těla emocionálního a mentálního vytvoří silné energetické pole těla fyzického, a my jsme schopni vnímat kauzalitu svého jednání.

Uvědomujeme si, jak v přítomném okamžiku ovlivňujeme události minulé a budoucí, toto uvědomování je možné z toho důvodu, že jsme schopni odpoutat se od zažitých pravidel, co a jak máme naučeně vnímat. Dokonalosti je dosaženo, pokud emocionální a mentální tělo kmitá na stejných vibracích jako tělo duchovní (bytí v přítomném okamžiku, souznění s vyšším Já, odpoutání od sebe důležitosti a pocitů ublížení, radost ze života, blaženost a hluboká vnitřní láska k životu a k veškerému projevenému světu). Tato dokonalost se promítá do čisté záře aury, která obklopuje tělo fyzické a všechna energetická těla sjednocuje. Tato dokonalost se promítá také v otevřeném přístupu k informačním energetickým polím na úrovni kroniky Akáša, a tedy ve vědomém bytí na úrovni čtvrté dimenze (vnímání nelineárního času) a páté dimenze (vědomé tvoření myšlenkou a představou, vědomé snění).

Odložit vše, co je nepotřebné, včetně lítosti nad sebou sama a pochybností o svých schopnostech. Vědomě vytvářet nekomplikovanost a nemít potřebu neustále něco vysvětlovat (obhajovat svá rozhodnutí). Nenechat se znepokojovat energetickým vyzařováním druhých lidí a být pokud možno nestranní. Umět odpouštět a neklást si podmínky. Vnímat stoupání a klesání energií jin a jang a tomuto pohybu životní energie se nebránit. Zbavit se posedlosti a nelpět na dosažení cíle a vychutnávat si cestu, přijímat změny a nepodléhat strachu. Vnímat ryze osobní, slovy nesdělitelnou perspektivu světa. V souvislosti s nezlomným záměrem vnímat nekonečnost prostoru a užívat si připoutání k nekonečnu. Tento soubor vnitřních postojů vytváří vnitřní klid a nadhled.

Z úrovně vnitřního klidu dokážeme čerpat energii také skrze svůj vnitřní svět, užíváním si příjemných dojmů ze sebe sama i vnějšího světa, ze všeho, co je příjemné a povznášející.

Zdroj: https://www.psychologiechaosu.cz/uvedomujeme-si-jake-energeticke-sily-v-nas-pusobi/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz