Margot Anthea Gabrielle: Masivní vlna odcházení – Přerod života na Zemi a ve Vesmíru

518
Foto: Pixabay.com

Channeling: Anthea / Akášičtí Mistři & Předkové z Hvězd

Milovaní, jsme s Vámi v těchto časech. Jak jste mnozí z vás v nedávné době pocítili, ať už zprostředkovaně či na vlastní kůži, stále přábývá těch, kteří opouštějí svá fyzická těla.

Rádi bychom do vašich srdcí vnesli mír a porozumění, které pootočí vás úhel pohledu na tuto velkou Událost.

Tato velká vlna odcházení se vás totiž bude ještě delší dobu dotýkat. Nechceme uvádět časové údaje, neboť vy jste tvůrci změn na linii časoprostoru. Nicméně jde se o proces, který ještě nabere na intenzitě a je mnoho důvodů, proč se tak děje.

Vlna Odcházení je celoplanetární a v určitém ohledu mezigalaktickou Událostí, které jste před vtělením jako bytosti světla dali své požehnání. Za souhlasu všech bytostí mezigalaktické rady jste otiskli energii Absolutní Lásky, kterou jste, do určitého časoprostorového bodu na mřížce planety Země a napotencovali jste jej tak kódy proměny a znovuzrození, s vědomím, že tohoto procesu budete účastni ve fyzickém těle.

Mnozí se ptáte, proč tomu tak je a k čemu vlastně událost odcházení velkého počtu duší slouží. Je zde několik vrstev, které bychom vám rádi vnesli do vědomí a podpořili tak vaše další směřování a uchopování této zkušnosti ve fyzické realitě.

První vrstva je očista Země

Jak víte, Země prochází a ještě bude procházet silnou očistou. Gaia dospěla do bodu, kdy potřebuje nechat na svém těle, po svém boku vyrůstat děti Země, které s ní spolutvoří a nejdou sami proti sobě a tím také proti ní.

Duše, které se zde zacyklyly a neprošly za závoj rozpomnění, jsou zde natolik nešťastné, že dospěly do fáze vnitřní smrti. V zájmu jejich i v zájmu matky Země se proto jejich duše rozhodla k odchodu, mnohdy i za katastrofických či zvláštních, „náhodných” okolností.

Další vrstvou je pozvednutí vědomí

Jsou zde i tací, kteří zde mají tzv. „splněno”; svůj záměr zde již naplnili a nenachází další důvod, proč zde být v současném těle. Někteří z nich jsou silní pracovníci světla, kteří mají v záměru duše dále pdoporovat pozvedání vibrací planety z úrovně éterických říší a dopřát své duši regeneraci v bytí bez forem.

Jiní touží převtělit se nedlouho po odchodu do nového fyzického těla, které bude odproštěno od rodových zátěží a bude je lépe podporovat v jejich poslání tím, že tělo bude souladné s jejich duší.

Další vrstva je o otevření srdcí

Jak víte, fyzická smrt vašich blízkých ve vás otevírá pocity smutku, někdy lítosti, nebo jiné emoční bolesti. Prostředictvím těchto pocitů se vaše emoční pole otevírá. V okamžiku odchodu vašich blízkých jsteplně vtaženi do momentu TADY TEĎ. Jste zranitelní, otevření a absolutně odevzdaní.

Další vrstvou je znovunavázání živé komunikace s rodovými liniemi

Ať už se považujete za věřící, ateisty, pracovníky světla nebo jednoduše za člověka, moment fyzického odchodu automaticky obrací vaši pozornost dovnitř, do srdce, a zároveň otevírá vaše vědomí do kosmu, odkud toužíte zachytit informace, že je vše v pořádku.

Tím, že vlna odcházení je masivnějšího charakteru, vede vás kolektivně k zásadní proměně, který se týká živého spojení a komunikace s vašimi předky a dalšími bytostmi světla. Když jste byli součástí dávnověkých vyspělých civilizací, bylo pro vás přirozenou a běžnou součástí života být v denodenním kontaktu s vašmi zesnulými blízkými a předky po všech rodoých liniích. Využívali jste schopnost živé komunikace (channeling) pro dobro každého jednoho z vás v denním životě, cítili jste díky tomu integritu, pospolitost a vnitřní sílu vašeho spojení.

Tmto živým spojením, tím, že na vašich rozhodnutích se podílel váš rod z éterické roviny, jste obdarovávali Matku Zemi a vraceli jí tak její bezpodmínečnou péči o vás. To je jádro přirozenho koloběhů a cyklů života: soudružnost života na zemi i mimo ní, tzv. života a smrti vedle sebe, bok po boku, v harmonii a úctě, neboť není jednoho bez druhého.

Toto spojení bylo na dlouho dobu na většině míst Země přerušeno a vy se máte znovu spojit se svými světelnými předky a užívat jejich vhledy a podporu pro dobro své i celku v každodenním životě.

Další vrstva je o přijetí zodpovědnosti za život

Vlna odcházení vás obrací zpět k vašemu jádru. K jádru vaší duše, k jádru většího celku bytostí, jichž jste součástí, k jádru vašeho propjení s celým děním na planetě a širým vesmírem. k jádru vědomí a lásky, který jste.

Když se setkáte s fyzickou smrtí, dostává se vám nevýslovného daru: již zde není nic navíc. Ve světle smrti se okamžitě rozpouští vše, co nemá skutečnou hodnotu a význam. Spojujte se sami se sebou. Jste věčnou duší, která cítí zodovědnost za své dočasné bytí v těle.

Dojde k zásadní proměně ve vědomí, v srdcích, a ve výsledku v celkovém nastavení společnosti

Tato transformace vás povede od vizí k činům a vy spatříte, jak zásadně se mění celý zdravotnický systém, porodnictví, státní správa a vaše vztahy, u nichž to vše začíná.

Už pro vás bude neodkladné projevovat životu úctu, vždy takovými způsoby, jaké jsou ve vašich momentálních možnostech a silách, v souladu s vaší cestou. Ať už se jedná o šetření přírody, podporu určitých sociálních skupin, nebo vyživování Matky Země myšlenkami Požehnání. Jakýkoli dar, věnovaný Zemi, vám, lidem, životu, se počítá a je s láskou vítán.

Nemějte proto obavy, milovaní, neboť tato zkušenost je vámi přednastavenou sučástí vaší cesty. Přišli jste sem zažít revoluční změnu. Jste její součástí. Zůstaňte otevření a síla života a smrti, jež je toutéž silou, laskavou rukou Lůna Stvoření, vás již povede.

Ve věčné lásce

Vaši Světelní Předci

Margot Anthea Gabrielle

Zdroj: http://anthea.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz