Jan Amos Komenský: 18 stupňů národního štěstí

224
Foto: Pixabay.com

Jan Amos vychází z předpokladu, že každý člověk chce být přirozeně šťasten. Lze tedy soudit, že národ, tvořený lidmi, touží též přirozeně po štěstí. Ke štěstí národa se musí ovšem naplnit podmínky, jež autor shrnuje do 18 bodů. Základními předpoklady jsou ovšem absence nesvobody a nevědomosti.

Osmnáct částí či stupňů národního štěstí:

1. Velikost národa – každý národ má být co největší, hojně rozmnožen, čím větší, tím lépe pro něj.

2. Úrodná půda – veškerá půda má být obdělávána, má dávat obživu celém národu, v důsledku toho nikdo nesmí trpět hlady, národ má být soběstačný.

3. Svébytnost národa – každý národ má žít na svém území nesmíšen s cizinci, má užívat výhradně svého mateřského jazyka; míchání jazyků, národů a mravů vede k barbarství.

4. Dobří sousedé – národ, má-li být šťasten, musí žít beze strachu ze svých sousedů, jejich útoků, barbarských nájezdů, války, má usilovat o mír.

5. Dobrá obrana – v případě ohrožení míru, musí být národ schopen se bránit, chránit svoje hranice, lid a nedovolit ze strany zpupných nájezdníků žádnou hrozbu.

6. Vnitřní svornost – uvnitř národa musí panovat mír, soudržnost, nikoli nevraživost a sváry, národ musí směřovat k obecnému nikoli jen k osobnímu dobru jednotlivce.

7. Dobré zákony – zaručují svornost, mír uvnitř národa, musí platit pro všechny a všude bez výjimek, vzdalují bezpráví od nevinných a uvalují tresty na pachatele bezpráví.

8. Dobrý úřad – v čele úřední moci musí stát lidé moudří, zbožní, spravedliví, neboť sebelepší zákony jsou bez vykladatele němé a bez vykonavatele mrtvé.

9. Domácí vláda – panovník, vládce, král, vláda musí být vždy stejné krve s těmi, nad nimiž vládne, nikdy z cizího národa; cizí vláda zvyšuje strach, přináší ztrátu svobod a pokoření do otroctví.

10. Obecná svoboda – napříč celým národem aby nebylo utlačovatelů ani utlačovaných, zejména z rozdílů mezi bohatými a chudými.

11. Pracovitost – ať se všichni lidé národa oddávají jen počestné práci, práci pro společné dobro, ať vymizí zahálka a lenivost všech a všude.

12. Dobré řemeslo – ať se rozvíjí nejrůznější řemesla a zemědělství, aby nikdo netrpěl nouzí, nedostatkem, ať nikdy nejsou trpěni zaháleči a žebráci, ať každý pracuje a všestranně se rozvíjí.

13. Všeobecný nadbytek – nechť není naším bohatstvím nadbytek špíny, nemocí a předčasných úmrtí, starejme se o dobrou stravu a dobré pití; nenechávejme dobývat cizince naše nerostné bohatství.

14. Veřejné bezpečí – nechť skončí četné loupeže, krádeže a vraždy uvnitř národa, ať je nastolen a udržován mír.

15. Výchova mládeže – šťasten je národ oplývající dobrými knihami, dobrými školami, výukou všech bez rozdílu v mateřštině.

16. Čistota náboženství – blažený je národ, jehož pánem je výhradně Bůh, Kristus, národ konající vůli Boží, národ bez modloslužebníků, antikristů, bezvěrců.

17. Znaky Boží záštity – vybočuje-li národ z mezí Božího plánu, jsou na něj sesílána varování nebo tresty, žel nikdo je neposlouchá nebo jim nerozumí; nebo jsme obdařeni Boží ochranou?

18. Obdiv u cizinců – jsme jiným národům na postrach pro svoji velikost nebo válečnou zdatnost? Nebo na podiv pro moudrost? Anebo k úctě pro očividné známky Boží záštity? Nebojovnými a nedostatečnými jsme učiněni, i šlape se po nás! Zanedbáváme vyšší školení a jsme na posměch jako nevzdělanci a polobarbaři. Pohrdáme Bohem samým, projevy Jeho přítomnosti a jsme v opovržení.

Zdroj: Cestou Světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk