Ivo Fluksa: Promluva svatého Václava

147
Foto: Pixabay.com

Volám všechny duše vlastenecké, všechny lidi, kteří milují svou vlast, to vzácné dědictví svých otců, aby se dnes zásadně postavili za Českou zemi, za zemi současnosti své i druhých, za Zemi budoucnosti svých potomků. Bdím nad Vámi a Vaší Zemí ve všech časech.

Držím pomocí vysokých vibrací společně s patrony, velkými osobnostmi, ochránci a průvodci České Země – sv. Prokopem, sv. Ludmilou, sv. Anežkou, sv. Vojtěchem, kněžnou Libuší, Karlem IV., sv. Kateřinou a dalšími, energie paměti národa, vlastenectví, lásky, míru, pochopení, moudrosti vesmíru a spojení s Kristovskou energií. Jsem Vám společně s nimi zárukou, že jste chráněni a podporováni ve svém díle z nejvyšších oblastí stvoření.

Zabraňte tomu, aby Vaše Země, Vaše vlast, Váš prostor k bytí, k životu, byl soustavně vydáván na pospas ničitelům vnitřním i vnějším. Zevnitř nenasytným osobám, které podlehly moci úplatků, zvenku pak podrobitelským energiím širokého evropského prostoru. Dávné motivy politického ovládnutí Českého státu skrze ekonomiku se tak v Evropě znovu probouzejí. Metody uskutečnění těchto plánů jsou mnohem více rafinované a již nestačí jen dávat najevo touhu Čechů po míru a svébytnosti.

Postavte se rozhodně a jasně proti snaze o narušení, pozměnění a zapomínání vlastních kořenů, cílenému vymazávání vlasti z mysli výměnou za laciné požitky hrubé, neprosvětlené hmoty. Význam hmoty je nedocenitelný především v případě, kdy naplňuje své svaté poslání a podílí se na realizaci čistých záměrů a tužeb společnosti. Ať tedy hmota září čistým světlem, ať je tak manifestací hojnosti ducha národa, ať je projevem zhmotnění tužeb a přání srdcí jednotlivých i národa samotného.

Ať je hmota příslibem zdárného pokračování rodu v hmotné dimenzi, nesoucí otisk lásky a míru. Ochraňte děti před nesmyslnou hudbou a věcmi, které snižují duchovní potenciál Českého národa. Odstraňte z prostoru všechna umělecká díla, která zesměšňují naše tradice. Kořeny prorostlé láskou k Zemi České i k Zemi, jako planetě. Odhalte každou manipulaci s Vaším myšlením pomocí opakovaných lží zavádějícími knihami, obrazy, sochami a reklamou.

Prohlédněte snižování významu historických skutečností pomocí tendenčních výkladů a zkreslování současných zásadních rozhodnutí a událostí ve společnosti.

Dovolme pravdě národa pozvednout se z prachu zapomnění, z prachu levných krátkodobých hmotných požitků. Postavte se za to, aby nejvýznamnější národní památky byly odborně, s hlubokým vlasteneckým cítěním spravovány těmi, kdo si skutečně váží jejich nesmírné energetické hodnoty.

Lucerny mají za úkol svítit lidem na jejich cestách, nikoliv věšet koně svatých za nohy. Držte v mysli energie bytostí světla, které napsaly české dějiny. Zvláště energie Jana Husa, patronek a patronů České země a všech, kterým kdy bilo srdce pro vlast. Na vlastenectví nahlížejte jako na energii, která Vás ponese na křídlech lásky, míru, zdravých kořenů a tradic.

Ta křídla jsou tu pro Vás, jsou stvořena z vysokých vibrací bytostí služby a práce pro druhé. Splyňte s nimi a ona Vás budou povznášet a ochraňovat. Česká křídla nesou Česká srdce k míru, lásce, k svobodě. Jsou ochranou všech potřebných. Jsou však nesmlouvavá k projevům zlodějů a vykradačů společného díla.

Český lev, Moravská a Slezská orlice s Rytíři Blaníku jsou v rámci zhmotněných legend hotovi kdykoliv rázně zasáhnout společně s křídly lásky.

Nečisté odsekněte, co je čisté a dobré chraňte a opečovávejte. Postavte se pevně do jednoho šiku proti škůdcům České země. Zastavme navždy to jejich nezřízené mlaskání, dávejme jen chléb a vodu. Bez další pozornosti, tu věnujte budování nové, spravedlivé České země.

Události Vás přivedly až do současných dnů, abyste si plně uvědomili zodpovědnost za situaci, tím dospěli a zaměřili pozornost na nové, šťastné bytí ve společnosti. Jste účastníky velkého vesmírného pochopení, které je součástí bezpodmínečné lásky. Chápání lásky nejvyšší, lásky ke každé bytosti na Zemi, spravedlivé k svévolníkům, kteří necítí zodpovědnost za druhé. Ty s odvahou odsekněte od zdrojů společnosti.

Ti, kdo záměrně škodí naší Zemi, budou zničeni. Ti, kdo škodí kultuře Českého národa, budou poraženi. Zbude jen nové, obrozené bytí Země České na všech úrovních, která tak pozvedne vědomí národa celé zeměkoule. Toho nového národa, stvořeného k bytí v lásce, světle a míru, který tak ztratí hranice v hmotě i v jazyce.

Narovnejte šíje, zaměřte svůj pohled přímo, zapomeňte alespoň na čas na své osobní potřeby a jděte kupředu konat věci, které přinesou radost, štěstí a spravedlnost příštím generacím.

Energie mistryň a mistrů bdí nad Vámi. Jste požehnáni přímo Kristem a energiemi vlasteneckých velikánů. Celý současný svět hojně používá otevřeně nadčasové myšlenky Jana Ámose Komenského a Jana Husa. Jan Hus ve chvíli vlastní smrti pro vzletné myšlenky spravedlnosti a čistoty konání ukotvil tuto čistou, silnou emoci do vysokých vesmírných sfér. I po 600 letech je tato energie činná a může být kdykoli využita pro účel, který rezonuje s původní emocí jednoty. Volejte k sobě tuto energii pomocí rezonance s vlastní čistou emocí spravedlnosti. Každý má tak možnost se s ní spojit a a posílit ji, nastolit tak její svatý účel v okolní hmotě. Odměnou vám pak bude pochopení a osobní poselství k vlastní realizaci.

Ve sféře Země bylo již všechno řečeno o tom, co je zde špatně, kdo je vinen, koho je potřeba trestat. Přesuňte pozornost od vlastních soudů na to, co je obecně dobré. Jen odstřihněte to, co společnost vyčerpává a přinuťte zloděje k vrácení toho, co bylo rozkradeno.

Nové systémy státní správy oživí vědomí mas o tom, že stát to jsme my, my všichni. Kdo přispívá, nebo celý život přispíval na společnou věc, bude ji moci plně užívat. To se týká zdravotnictví a zabezpečení ve stáří ale i ostatních sociálních oblastí.

Český průmysl patří Čechům, České nerostné bohatství patří Čechům, Česká voda patří Čechům, Česká pole patří Čechům, Česká země je Zemí Čechů. České školství podle hluboké tradice J. Á. Komenského slouží vzdělání Čechů v pravdě.

Uveďte České vojenství do rovnováhy s mírumilovnou povahou národa. Dejte všem vědět, že jako národ jste proti provádění okupačních operací naší České a ochraňováni armády v jiných zemích. Chcete-li svobodu, musíte ji nejdřív dávat druhým. To je zákon vesmíru, platný na všech úrovních.

Další důležitou oblastí je oblast energetiky státu. Radujte se ze slova energie. Vždyť energie, to je všechno kolem. Buďte pevní v pravdě poznání, že vše je energie a že úroveň energetiky rodiny, malého to kolektivu, má přímou souvislost s energetikou našeho státu. Dávejte na výzkum nových energií, nové energetiky tolik prostředků, které se nám vrátí v kvalitě budoucnosti. Nejen vrátí, ale zúročí.

Plaťme jen za výzkum, který přináší bohatství státu, protože stát, to jsme my, a my jej podporujme proto, abychom využili výhod týmové práce. Dělejte každý, co patří Vám, dělejte svoji práci nejlíp, jak umíte, pro potřebu druhých i sebe. Pracujte v souladu se svým posláním a dávejte druhým prostor, aby mohli realizovat svá předurčení. Jen sledujte, co druzí říkají, a zda slovům odpovídají činy.

Zastavme společně českou energii putující levně do dalších států a potupné prodávání energií vašemu obyvatelstvu za několikanásobnou cenu. Uzavřete jednou pro vždy tuto kapitolu energetiky Českého státu. Otevřete novou kapitolu, kdy energie, která je zde, je skutečně Vaše. Kdosi jiný by rád řešil svoji energetiku na úkor Českého státu. Převezměte zodpovědnost za svůj vlastní prostor. To je podstata Vaší energetické svobody.

Máte dostatečnou energetickou potenci ve vědomí k vyhnání zlodějů a kolonizátorů ze Země. Vyprovoďte rázně každého, kdo parazituje nebo kolonizuje Českou zemi, to krásné místo uprostřed Evropy. Klíčem k dosažení všech cílů je jednota, to znamená cítím se být tím druhým, cítím potřeby toho druhého, dávám mu ze sebe to nejlepší, co mám a přijímám to, co mi dává on podle svého nejlepšího svědomí.

Podmínkou aby vše bylo funkční je, abyste nový Český stát postavili na důvěře. Důvěra posiluje růst. Co není v důvěře, to brzdí růst.

Buďte důvěryhodní pro sebe, Buďte hodni důvěry ostatních, Důvěřujte druhým. Rozlišujte mezi důvěrou a pohodlností a ověřujte si skutečnosti.

Národe Český, Moravský a Slezský vyzývám Tě, postav se za svoji Zemi, sjednej v této České Zemi spravedlnost bez politických stran a církví.

Přijal: Ivo Fluksa

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk