Dopady rozdílných vibrací na vztahy v rodině v průběhu probíhající transformace vědomí

1583
Foto: Pixabay.com

Pokud chce člověk zdárně zvládnout současný proces transformace vědomí, potřebuje nejprve pochopit, že není pouhé hmotné tělo, ale celistvá lidská bytost, že je nehmotnou duší, která používá hmotné tělo pro svůj život na Zemi. Potřebuje také neustále rozšiřovat své duchovní poznání. Zvýšení duchovního poznání však může lidem způsobit určité komplikace ve vztazích v případě, že se jejich blízcí o toto téma vůbec nezajímají. Aby mohli lidé udržet během tohoto procesu dobré vzájemné vztahy, potřebují se duchovně vyvíjet společně a přizpůsobit tomu péči o sebe. Potřebují pečovat nejenom o své tělo, ale začít pečovat především o svou duši, které dříve nevěnovali žádnou pozornost. To, aby byl člověk ochoten přehodnotit žebříček svých dosavadních životních hodnot, své zájmy, návyky a s ohledem na svou duši se postupně měnil k lepšímu, si žádá velké úsilí.

Duše potřebuje být očišťována, tak jako potřebuje být očišťováno i hmotné tělo. Energetické očištění na nehmotné úrovni umožní člověku jinak myslet, jinak jednat, komunikovat a změnit zakořeněné postoje, které mu již neslouží. Tato celoživotní, mnohdy velmi náročná práce na sobě si také žádá, aby se člověk vyvaroval vnějšího energetického znečištění negativními energiemi různé síly, jejichž cílem je odvést člověka z jeho cesty ke světelnému zdroji. Stejně tak jako zbytečně nevystavuje své tělo znečištěnému prostředí, kontaminované vodě, výfukovým plynům, elektromagnetickému záření apod. Pokud člověk jednou zažije díky své práci na sobě příliv světelné energie, uzdravení se ze svých neduhů a bolestí, nechce už tyto dary ztratit. Nechce si svou zaslouženou harmonii nechat nikým vzít, protože prospívá nejen jemu, ale také jeho dětem.

Všechny lidské duše mají jeden cíl, pozvednout se během života duchovně výše. Pokud by každý člen rodiny o to usiloval a nechal se vést svou duší, duše by vzájemně souzněly a vztahy v rodinách by se posunuly na vyšší úroveň prožívání jejich vzájemné lásky než doposud. Vše by plynulo samovolně a přirozeně, protože srdeční čakry všech by byly otevřené a vyzařovaly by lásku do prostoru. Pro dosažení tohoto cíle byl také transformační proces na Zemi spuštěn. Běžně se to však neděje, protože většina lidí žije stále v duchovní nevědomosti. Nevědí ani vědět nechtějí, kdo jsou, proč jsou tady a kam jdou a podle toho se také chovají. Soužití s ostatními vnímají pouze na hmotné úrovni příbuzenského vztahu. Energetická i duchovní úroveň, na které jsou propojeni s ostatními, je zcela opomíjena a nahrazují ji nezdravé závislosti a připoutanosti jednoho k druhému. Srdeční čakry se uzavírají, láska se vytrácí a jejich duše trpí.

Pokud se některý člen rodiny vydá na tuto ozdravnou a osvobozující duchovní cestu, bývá ostatními odsuzován a ti se ho v dobré víře snaží stáhnout zpět do pomyslného “bezpečí” rodiny a tím ho “zachránit”. Tyto rozdílné postoje způsobují, že se lidé zcela samovolně dělí do dvou skupin. Na ty, kteří vědomě pracují na svém duchovním růstu, a ty, kteří zcela dobrovolně duchovně zakrňují. Pokud se tyto dva odlišné přístupy k duchovnímu poznání v rodině vyskytnou, pak si tito lidé přestávají postupně rozumět. Objevuje se z jedné strany výsměch, odsuzování, zrazování a strach z neznámého a z druhé strany zoufalé a marné vysvětlování nevysvětlitelného těm, kteří nechtějí slyšet.

Člověk, který se vydal na svou vědomou duchovní cestu, se může jen těžko svého posunu výše vzdát, protože vývoj člověka a touha po poznání jsou zcela přirozeným jevem. Chtít takového člověka zastavit je tedy proti přirozenosti. Ti, kteří ve svém vývoji ustrnuli, mnohdy vůbec nechápou, co se s jejich blízkým děje. Nerespektují a odsuzují jeho nové názory, postoje, návyky, požadavky, zájmy, výchovu dětí a nemají daleko k tomu označit ho za blázna. Pokud se nevydají stejnou cestou, a na to mají plné právo, začíná se jim jejich blízký na všech úrovních vzdalovat. Není to však důvod k tomu, aby s tímto oddělením vyhasla jejich příbuzenská láska. Naopak, měli by k sobě vzájemně lásku vysílat a věřit, že přijde čas, kdy si opět porozumí a jejich vztah se pozvedne na vyšší úroveň k radosti jejich duší.

Duchovní práce v procesu transformace přináší velmi významná pozitiva. Člověku, který na sobě duchovně pracuje, se postupně zvyšují také jeho vibrace. Významné je, pokud rodiče dosáhnou vibrační úrovně odpovídající vibracím jejich nezletilých dětí. Při takovém vibračnímu sladění se vytvoří ideální základ rodinné energetické harmonie, kterou je třeba si udržovat. Takto energeticky vyladěná rodina má předpoklady pro získání fyzického i psychického zdraví a také pro dobré vztahy na rovině hmotné. Potřeba stejného vibračního vyladění se v transformačním procesu vztahuje na všechny druhy vztahů.

Pokud část rodiny svůj duchovní vývoj odmítá a dochází u nich i k rozbouření emocí, otevírají se tím cesty pro vstup negativních energií do jejich energetického systému a zablokování všech čaker. Vibrace se ještě více sníží a vibrační rozdíl se v rodině navýší. V důsledku tohoto procesu dochází k tomu, že ti, jejichž vibrace a citlivost jsou vysoké, mají při kontaktu s nízkovibračním člověkem či rodinou problémy. Rozlaďuje se jejich citlivý energetický systém, necítí se dobře, objevují se u nich různé bolesti a nezbývá jim nic jiného, než se začít intuitivně kontaktu stranit a zároveň vysílat své rodině lásku do srdečních čaker.

Tento skrytý proces se však nedaří duchovně uzavřeným lidem vysvětlit. Komplikace nastává, pokud se nízkovibrační člověk či rodina urazí, začne vysílat zlobu a šířit o svém blízkém pomluvy. Tyto negativní energie z emocí zachytí nejprve malé děti, které zdánlivě z neznámého důvodu onemocní. Později zasáhnou i dospělé. To pak bývá příčinou, proč se tito zoufalí postižení rozhodnou pro odloučení a na přechodnou dobu se z rodiny vzdálí. V tomto období je obzvlášť potřeba, aby se trpělivým vysíláním lásky do srdečních čaker zbytku své rodiny snažili dobu odloučení zkrátit.

I takové mohou být dopady transformačního procesu, který je sám o sobě pro veškeré lidstvo velmi prospěšný a potřebný. Záleží pouze na postojích jednotlivců a jejich zájmu o pochopení tohoto neznámého neviditelného transformačního děje, který probíhá na celé planetě v zájmu duchovního probuzení lidstva. Nikdy nebyla potřeba duchovního procitnutí naléhavější, než právě nyní.

Zdroj: www.centraprozdravi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk